روش ها و دستگاه های درونیابی سازگار کاهش دید دستگاه ct-scan
1396/07/12

 

 

 

(57) در یک جنبه، اختراع حاضر یک روش برای تصویربرداری کامپیوتری توموگرافی (CT) یک شی (22) است، روش شامل مراحل اسکن (28،30،44) یک شی با سیستم تصویربرداری CT (10) برای به دست آوردن دیدگاه ها از جمله نمونه های طرح ریزی (20،32) از یک شی؛ interpolating (36) views nonuniformly در یک نمایه 5 انتخاب شده برای تولید نماهای غیر یکنواخت داخلی؛ وزن (36) دیدگاهها، از جمله مقایسات دیدگاه های به دست آمده و دیدگاه های غیر یکنواخت داخلی، برای جبران تعبیه غیر یکنواخت؛ و فیلتر کردن و backprojecting (36) نمایش ها برای تولید یک تصویر (42) از شی. بدین ترتیب بهبود تصویربرداری سی تی توسط کاهش دیدگاه های فراوانی صورت می گیرد بدون اینکه به طور همزمان کاهش رزولوشن مکانی را به سطوح بالقوه غیر قابل قبول کاهش دهد.