کنترل پارامترهاي مدهاي عملکرد دستگاه الکتروشوك
1396/09/28

کنترل پارامترهاي مدهاي عملکرد دستگاه الکتروشوك

 از آنجایی که این دستگاه در مواقع بسیار حساس در تماس نزدیک با بیمار است از لحاظ صحت عملکرد داراي اهمیتویژهاي است ، به طوري که کاربر باید از خروجی این دستگاه در مدهاي مختلف اطمینان حاصل کند .  

الف( پارامترهاي قابل بررسی در مد دفیبریلاتور
کلیهي پارامترهاي خروجی دستگاه الکتروشوك در این حالت شامل میزان انرژي ، وقت و صحت آن ، پیک ولتاژ ، پیک جریان ، طولموج و زمان شارژ دفیبریلاتور باید کنترل گردد .

ب( پارامترهاي قابل بررسی در مد سنکرون
از آنجایی که در این مد ، مدت زمان عملکرد الکتروشوك بعد از آشکار سازي موج QRSارزش حیاتی دارد دقت عملکرد دستگاهاز لحاظ زمانی داراي اهمیت ویژهاي است . در حالت ایدهآل پیک سیگنال خروجی دفیبریلاتور باید با تاخیر 30میلی ثانیه منطبق برسیگنال Rموج ECGباشد . لذا در این حالت بررسی میزان انرژي و زمان اعمال پالس و تقدم و تأخر آن نسبت به پیک RموجQRSداراي اهمیت ویژهاي است.

زمان شارژ دفیبریلاتور

اگر یک دفیبریلاتور به طور کامل دشارژ شده باشد و مقدار ولتاژ در روي آن نیز 90درصد مقدار مبنا باشد باید در دماي 20
درجه سانتیگراد و در عرض 15ثانیه تا انرژي ماکزیمم شارژ گردد. در دفیبریلاتورهایی که با باطري کار میکنند زمان شارژ تا
انرژي ماکزیمم در دماي صفر درجه سانتیگراد باید کمتر از 20ثانیه باشد. ضمن اینکه یک دفیبریلاتور باید توانایی دشارژ 15پالس با
مقدار انرژي ماکزیمم را در عرض کمتر از 5دقیقه در یک مقاومت 50اهمی داشته باشد
  
ملاحظات خرید در انتخاب مناسب دفیبریلاتور خارجی
رنج انرژي شکل موج خروجی بر حسب ژول
داشتن صفحه نمایشگر ، LCDجهت نمایش پارامترهاي بیمار از جمله ،ECGنرخ ضربان قلب و ...
SPO2  

شکل موج خروجی دستگاه
امکان دفیبریلاتور خودکار)(AEDیا نیمه خودکار
داشتن امکانات اضافه جهت ثبت دیگر پارامترهاي حیاتی از قبیلSPO2
وزن و ابعاد دستگاه
انواع مختلفی از دفیبریلاتور / مانیتورها وجود دارند که هنگام خرید می توان قابلیت ها و عملکرد آنها
را با یکدیگر مقایسه کرد . در مورد مشابه ، هنگامی که قابلیت دستگاهها یکسان است بایستی به نوع
استاندارد آن توجه کرد . نوع استاندارد موجود بر مدل و کارخانه سازنده مراحل خرید را ساده تر می
کنند .
دستگاه هایی که براي بزرگسالان طراحی می شوند بایستی محدوده انرژي 50تا 360ژول داشته باشند
.
دستگاه هایی که قابلیت دفیبریلاسیون داخلی ، مد سنکرون و یا استفاده براي اطفال را دارند انرژیشان از
5تا 50ژول تنظیم می شود .
دستگاه هاي مربوط به نوزادان از انرژي هاي پایین تر در حد 1تا 20ژول برخوردارند .
دستگاه باید توانایی شارژ تا ماکزیمم انرژي در کمتر از 15ثانیه را داشته باشد . )کمتر از 10ثانیه ترجیح
داده میشود(
*
اگر تخلیه غیر عمدي صورت نگیرد بایستی دستگاه به طور اتوماتیک در حدود دو دقیقه غیر فعال شود .
همچنین باید قابلیت کار با باطري را داشته باشد . اگر دستگاه از برق شهر نیز استفاده می کند ،
نبایستی زمانی که سیم برق به دو شاخه زده نشده یا به هر علتی سیم برق قطع شده است وقفه ایجاد
کند .
بایستی نقاط سنکرون روي شکل موج ECGبا نشانگري واضح بر روي نمایشگر مشخص شوند  .

آمپلی فایر هاي ورودي ECGبایستی در مقابل انرژي تخلیه الکتریکی دفیبریلاتور محافظت شوند .
نمایشگر نیز باید علی رغم بار زیاد ورودي که ناشی از انرژي زیاد پالس دفیبریلاتور است ، سیگنال
ECGرا در مدت پنج ثانیه نمایش دهد .
دستگاه بایستی به رکوردر مجهز باشد ، و نوار رکوردر بایستی به طور متناوب حاشیه نویسی داشته
باشد. )مانند زمان ، تاریخ ، لید ، گین ، ریتم قلبی ، مد عملکرد(
همه دستگاهها بایستی آلارم مربوط به کمبود باطري را داشته باشند ، که نشانه خوبی است ولی
پیشگیرانه نیست . نشانگري نیز مربوط به شارژ شدن باطري و یا اینکه باطري به شارژ کامل رسیده
است باید در طول شارژ باطري وجود داشته باشد .
زمان شارژ باطري نباید بیشتر از 24ساعت باشد . باطري باید در دسترس باشد و نباید مکرراً تعویض
شود .
استفاده از یک مدل در سراسر بیمارستان باعث بهبود آشنایی کارمندان می شود و آموزش را راحتتر
می کند . طبقه بندي آموزشی و تعمیر را آسان تر می کند چون کاربر تنها بر روي عملکرد خاصی از
یک مدل دفیبریلاتور فوکوس می کند .
دستگاه هایی که براي بیرون بیمارستان استفاده می شوند- به طور نمونه ) EMSآمبولانس( - باطري
هاي قابل شارژ و قابل تعویض دارند و بایستی سبک و کوچک باشند . بعضی از این دستگاه ها می توانند
از منبع تغذیه DCیدکی )مانند استفاده از برق آمبولانس( استفاده کنند که مزیت این دستگاه ها است .
اغلب دفیبریلاتورها می توانند با پیس غیر تهاجمی خریداري شوند ، که براي ساختمان اورژانس ، ، ICU
، CCUاتاق عمل و بخش مراقبت هاي ویژه بسیار مفید است . این امکان وجود دارد تا این خصوصیات
جداگانه فقط براي واحد هاي فوق خریداري شود .
٥٩
برخی از دفیبریلاتورها قابلیت هاي اضافی نمایش را دارند مانند ، IBP ، NIBP ، ETCO2 ، SpO2دما .
ETCO2 ، SpO2و NIBPبا ECGو ریت تنفسی معمولاً در طول حمل بیمار در داخل و یا بین
بیمارستان اندازه گیري می شود . شاید مزیت نمایش پارامترهاي حیاتی در یک دفیبریلاتور به حداقل
رساندن تعداد تجهیزات لازم براي حمل مریض باشد ، زیرا نیاز حمل مانیتوري جدا را از بین می برد .
اما اشکال مهم اینست که در شرایط ضروري و نیاز به دفیبریلاتور ، برخورداري از این توانایی ها در
حقیقت باعث کاهش توانایی دستگاه در انجام وظیفه اولیه خود )شوك به قلب( می شود .
باطري که کامل شارژ شده باشد تا دشارژ کامل تقریباً 50شوك را اعمال خواهد کرد . باطري باید هر 2سال یکبار عوض شود.