الکتروکاردیوگراف سه کاناله دیجیتال
1396/10/03

 راهنماي استفاده از دستگاه
الکتروکاردیوگراف سه کاناله دیجیتالفهرست مطالب
فصل اول : مشخصات فني دستگاه ..............................................................................................................................۲
فصل دوم
: نکات ايمني ..................................................................................................................................................۳
فصل سوم
: حفظ و نگهداري از دستگاه ....................................................................................................................۵
فصل چهارم
: مشخصات دستگاه .................................................................................................................................۵
فصل پنجم
: شماي کلي/ نقشه شماتيک ۷..................................................................................... BLT/1203B
فصل ششم : اخطار قبل از استفاده از دستگاه ..........................................................................................................۹
فصل هفتم
: آماده سازي دستگاه قبل از کار با آن ................................................................................................۹
فصل هشتم
: احتياط در حين کار ...............................................................................................................................۹
فصل نهم
: کاغذ چاپ ..................................................................................................................................................۱۱
فصل دهم
: محل قرار دادن الکترودها ....................................................................................................................۱۱
فصل يازدهم
: اتصال دستگاه به زمين و منبع تغذيه ...........................................................................................۱۳
فصل دوازدهم
: باتري ..................................................................................................................................................۱۳
فصل سيزدهم
: کليدها و صفحه کنترل ..................................................................................................................۱۴
فصل چهاردهم
: عيب يابي ................................................................................................................... ۲۷
فصل پانزدهم
: نگهداري و مراقبت از دستگاه....................................................................................... ۳۰
فصل اول- مشخصات فنی دستگاه
-۱-۱شرايط محيطي :
- در زمان کار با دستگاه
الف ( دماي محيط : °~+ ۳۵C
ب ( رطوبت نسبي : ٪۸۰
ج ( منبع تغذيه :
AC: 220 V, 50Hz (110V / 60 Hz)
) باتري قابل شارژ ليتيم ( DC: 7.4V, 3700 mA
89Kpa ~ 106 Kpa
: د ( فشار هوا
- در زمان نگهداري و حمل و نقل
الف ( دماي محيط : °-۱۰~ ۵۵C
ب ( رطوبت نسبي: ٪۹۵
50 Kpa ~ 106 Kpa : ج ( فشار هوا
-۲-۱ورودي : ورودی از نوع شناور و محافظ در برابر شوک الکتريکی
۱۲ :
Lead -۳-۱ليد استاندارد
-۴-۱جريان نشتي بيمار :
< ۱۰ A
-۵-۱مقاومت ورودي : ۵۰ M
( -۳dB ) ۰,۰۵Hz ۱۵۰Hz : - پاسخ فرکانسي۶-۱
-۷-۱ثابت زماني :
> ۳,۲S
( )با فيلتر۱۰۰dB < ، ۶۰dB < : CMRR -۸-۱
( -۳
dB ) ۳۵Hz : EMG - فيلتر تداخل۹-۱
-۱۰-۱ثبت اطلاعات : با استفاده از پرينتر حرارتي
-۱۱-۱مشخصات کاغذ چاپ : )عرض( ) * ۸۰
mmطول( , ۲۰mکاغذ حرارتي سرعت بالا
-۱۲-۱سرعت کاغذ :
٪۵ : ، خطا۵۰mm/s ، ۲۵ mm/s : Auto-record
٪۵ : ، خطا۵۰mm/s ، ۲۵ mm/s : Rhythm-record
٪ ۵ : ، خطا۵۰ mm/s ، ۲۵ mm/s ، ۱۲,۵ mm/s ، ۱۰ mm/s ، ۶,۲۵ mm/s ، ۵mm/s : Manual-record
-۱۳-۱گزينه های انتخابی برای حساسيت : ) , ۴۰ , ۲۰ , ۱۰ , ۵ (mm/mVخطا :
حساسيت استاندارد : ۱۰
mV/mm+ ۰,۲ mm/mV
: Auto-Record -۱۴-۱در اين حالت ضبط اطلاعات ، تغيير ليد ها ، انـدازه گيـری و آنـاليز اطلاعـات بـه صـورت
اتوماتيک خواهد بود.
:
Rhythm-Record -۱۵-۱در اين حالت فرمت Rhythmضبط می شود و اندازه گيری و آناليز اطلاعات بـه طـور
اتوماتيک خواهد بود.
:
Manual Record -۱۶-۱در اين حالت ضبط اطلاعات و تغيير ليدها به صورت دستی انجام می شود.
-۱۷-۱پارامترهاي اندازه گيري : ,
HRفاصله زمانی , P-Rمدت زمان , Pمدت زمان , QRSمدت زمان , T
فاصله زمانی , Q-Tc , Q-Tمحور , Pمحور , QRSمحور R (V5) + S (V1) , S(V1) , R(V5) , T
-۱۸-۱وضعيت ايمني دستگاه : کلاس . Type CF , Iاين دستگاه داراي مدارات مقاوم در برابـر شـوک الکتريکـی
است .
-۱۹-۱ولتاژ پلاريزاسيون قابل تحمل :
۳۰۰mV
۱۵Vp-p : - سطح نويز۲۰-۱
2pcs 520mm Ac time lag ; T 250mA/250V (: منبع تغذيه220V) : - مشخصات فيوز۲۱-۱
( )طول۳۱۵
mm * ( )عرض۲۱۵mm * ( ) ارتفاع۷۷mm : - سايز۲۲-۱
۲
,۲۵Kg : - وزن۲۳-۱
فصل دوم- نکات ایمنی
-۱-۲قبل از کار با دستگاه منبع تغذيه بايد به طور صحيح زمين شده باشد.
-۲-۲در صورتی که دستگاه زمين نشده باشد ، بايد از باتری قابل شارژ آن استفاده کرد.
-۳-۲قبل از تعويض فيوز دو شاخه را از پريز خارج کنيد.
-۴-۲کاربران حرفه اي بايد از اين دستگاه استفاده کنند.
-۵-۲کاربر بايد قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه و با توجه به آن از دستگاه استفاده کند.
-۶-۲دستگاه از امنيت بالايي برخوردار است . ولي با اين وجود کاربر بايد دقـت لازم را در مـورد دسـتگاه و وضـعيت
بيمار داشته باشد.

-۷-۲قبل از تميز و ضد عفوني کردن ، دستگاه بايد خاموش و دو شاخه از پريز بيرون کشيده شود .
-۸-۲از اين دستگاه نبايد در محيط هايي که گازهاي قابل اشتعال وجود دارد استفاده شود .
-۹-۲در صورتي که اين دستگاه همراه با يک دفيبريلاتور و يا هر دستگاه تحريـک کننـده الکتريکـي ديگـر اسـتفاده
ميشود بايد گزينه
Ag/Agcl chloride chest electrodeو ECG leadبا عملکرد ضد لرزش انتخاب شود . براي
جلوگيري از سوختن پوست بدن بيمار توسط الکترودهاي فلزي در مواردي که عمل شوک الکتريکي بيش از ۵۵ثانيـه
طول مي کشد بايد از الکترودهاي يکبار مصرف استفاده شود . البته بهتر اين است که از اين دستگاه همراه با دسـتگاه
هاي تحريک کننده الکتريکي ديگر همزمان استفاده نشود .
-۱۰-۲تنها دستگاه هاي
type Iکه مطابق با استاندارد IEC 60601-1باشـند مـي تواننـد در اتصـال بـا ايـن
دستگاه به کار روند . چون جريان نشتي ممکن است به بيمار آسيب برساند بايد اين جريان مانيتور شود .
-۱۱-۲دستورالعمل هاي زير شامل اخطارهايي در اندازه گيري و تفسير اين دستگاه نوار قلب مي باشد :
(۱شکل موج
Pو Qدر زمان تداخل ACو فشردگي هاي ماهيچه مصنوعي خيلي قابل اطمينان نيست . همـين
طور است در مورد قطعه
STو شکل موج .T
(۲واضح نبودن و يا مارپيچي بودن شکل موج Sو Tممکن است باعث ايجاد خطا در اندازه گيري شود .
(۳ممکن است شکل موج
Rبه خاطر ولتاژ پائين موج QRSو يا منحرف شدن هر يک از Leadها حذف شـود .
بنابراين ممکن است ضربان قلب اندازه گيري شده از مقدار واقعي آن انحراف داشته باشد .
(۴در صورت پائين بودن ولتاژ ،
QRSمحاسبات محورها و شناسايي نقاط مرزي شکل موج QRSممکـن اسـت
صحيح نباشد .
(۵گهگاه ، دستگاه مذکور
PVCها را بعنوان ضربان قالب در نظر مي گيرد.
(۶ادغام شدن آريتمي هاي قلبي بدليل دشواري در تشخيص شکل موج
pدر چنين شرايطي ، ممکن است باعث اندازه
گيري هاي غير قابل اطميناني شود.
BLT-1203B (۷طوري طراحي شده که بلافاصله بعد از گرفتن نوار قلب تفسير آن را در اختيار کاربر قرار مي دهد.
البته دستگاه قادر نيست تمام مشکلات قلبي را تفسير کند ، همچنين بعضي از اين تفسيرها با تشخيص هـاي پزشـک
ممکن است تطابق نداشته باشد. بنابراين ، گزارش وضعيت بيمار را پزشک بايد بر اساس علائم بيمار ، تفسير دسـتگاه
BLT-1203Bو ديگر آزمايشگاه ارائه کند .
فصل سوم-آئین نامه حفظ و نگهداري از دستگاه
-۱-۳اگر علي رغم استفاده از دستگاه مطابق دفترچه راهنما ، کاربر به مشکلي در ارتباط با دستگاه برخورد کرد ، مـي
تواند با واحد خدمات پس از فروش ما تماس بگيرد.
-۲-۳شرکت ما راههای مختلفی را برای ارتباط با مشتريان ايجاد کرده تا بتواند خدمات پس از فروش خـود بـه نحـو
خوبی ارائه کند.
-۳-۳گارانتي شامل موارد زير نمي شود:
-۱-۳-۳در صورتي که خسارت وارد شده به دستگاه ناشي از استفاده غير صحيح )عدم توجه کاربر به نکات ذکر شـده
در دفترچه راهنما( از آن باشد.
-۲-۳-۳در صورتي که خسارت وارد شده ناشي از به زمين خوردن دستگاه توسط کاربر باشد.
-۳-۳-۳درصورتي که خسارت وارد شده ناشي از آماده سازي ، بازسازي و يا همچنين پوسيدگي دسـتگاه در خـارج از
شرکت باشد.
-۴-۳-۳در صورتي که خسارت وارد شده ناشي از بلاياي طبيعي از قبيل آتش سوزي ،سيل ، زلزله و غيره باشد.
-۵-۳-۳در صورتي که خسارت وارد شده ناشي از استفاده از کاغذهاي
ECGنامناسب باشد.
-۴-۳دوره گارانتي براي قطعات اضافي و جانبي شش ماه است . البته اين گارانتي شامل کابل بـرق ، کاغـذ ،
ECG
دستور کار و بسته بندی نمی شود.
-۵-۳شرکت ما در برابر خسارت هايي که به دستگاههاي متصل به
BLT-1203Bوارد مي شود مسئوليتي ندارد .
-۶-۳سرويس نگهداري و تعمير اين دستگاه تنها در کشور چين آماده ارائه خدمات است .
-۷-۳گارانتي دستگاه در صورت خراب شدن برچسب حفاظت لغو مي شود.
-۸-۳براي شارژ کردن دوره تعمير و نگهداري بعد از پايان دوره گارانتي ، شرکت ما پيشنهاد مي کنـد کـه همچنـين
قوانين استفاده از دستگاه رعايت شود.
فصل چهارم مشخصات دستگاه
-۱-۴سيستم ثبت : دقت چاپ ) ، (۸dots/mmاحتياجي به تنظيمات در اين موارد نيست . پاسـخ فرکانسـي حـداکثر
. است۱۵۰
Hz
-۲-۴دستگاه قادر است به صورت بلادرنگ و واضح شکل موج ۳کانال را ثبت کند و به صورت پي در پي مواردي از
قبيل علائم ليدها ، حساسيت ، سرعت کاغذ ، وضعيت فيلتر و غيره را بيان کند.

-۳-۴در حالت اتوماتيک ، کافي است فقط يکبار کليد را فشار دهيد تا روند ضبط شروع شود . اين روش کارايي کاربر
را بالا مي برد.
-۴-۴دکمه هاي روي دستگاه به گونه اي طراحي شده اند که کار با آن را راحت تر نموده اند. همچنين ايـن دسـتگاه
داراي صفحه نمايشگر
IFTاست . مزيت اين نمايشگر اين است که تصوير با وضوح بالا نمايش داده مي شود.
-۵-۴کلاس امنيت دستگاه : کلاس
type CF,I
-۶-۴منبع تغذيه دستگاه با هر دو ولتاژ ACو DCکار مي کند. اين دستگاه داراي باطري قابل شارژ از جـنس ليتـيم
است .
-۷-۴اين دستگاه قادر است ۱۵۰قطعه شکل موج
ECGرا در حافظه خود ذخيره نمايد و ۹۰دقيقه به صورت مداوم ،
در بهترين شرايط باطري ) زماني که باطري به طور کامل شارژ باشد(، پرينت بگيرد.
-۸-۴اين دستگاه قادر است اطلاعات بيش از ۱۰۰۰بيمار را در حافظه خود ذخيره کند.
-۹-۴دستگاه به گونه اي زيبا طراحي شده است .
-۱۰-۴اين دستگاه در برابر نفوذ مايعات مصون نيست.
-۱۱-۴از اين دستگاه نمي توان در معرض گازهاي بيهوشي اشتغال زا استفاده نمود.
-۱۲-۴در طراحی اين دستگاه از پردازنده هايی استفاده شده که از اعوجاج در خط پايه، تداخل و مواردی نظيـر اينهـا
جلوگيری می کند.
-۱۴-۴دستگاه اين قابليت را دارد که به طور اتوماتيک اندازه گيري را آغاز و آن را آناليز و تفسير کند.
-۱۵-۴تفسير بعضي از علامت هاي استفاده در دستگاه به شرح زير است :
زماني که دستگاه با ولتاژ
ACکار کند .
زماني که دستگاه خاموش مي شود .
زماني که دستگاه روشن مي شود .
نقاط هم پتانسيل
اخطار ، لطفاً رجوع شود به دفترچه راهنما
نوع دستگاه
CFهست که بيانگر ضد لرزش بودن آن است .
درگاه
RS232
درگاه USB
رابط Lead
فصل -5شماي کلی دستگاه BLT-1203B
-۱-۵شماي دستگاه و نام هر جزء آن
)شکل(۱
)شکل(۲
)شکل(۳

)شکل(۴
-۲-۵تعريف کليدهاي دستگاه:
On/Off کليد
تنظيمات افزايشي
تنظيم سرعت کاغذ
انتخاب عملکرد فيلتر
منوي دستگاه
انتخاب حالت پرينت
پالس ورودي با ولتاژ ۱
mV
اجراي عمل پرينت
ورود به منوي بعدي
حرکت به سمت بالا
حرکت به سمت پايين
حرکت به سمت چپ
حرکت به سمت راست

-۳-۵تعريف نشانگرها
زماني که نشانگر به رنگ سبز است به اين معني است که دستگاه با ولتاژ
ACکار مي کنـد و زمـاني کـه
دستگاه همزمان شارژ هم مي شود اين نشانگر به رنگ سبز و قرمز در مي آيد.
زماني که دستگاه روشن مي شود اين نشانگر نشان داده مي شود .
فصل -6اخطار قبل از استفاده از دستگاه
-۱-۶به منظور استفاده صحيح و ايمن از دستگاه کاربر بايد دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کند.
-۲-۶نصب و نگهداري دستگاه بايد طبق روال زير انجام شود:
-۱-۲-۶از به کاربردن کابل فشار قوي ، اشعه ،
Xدستگاههاي فراصوتي و دستگاههايي که با جريان الکتريکي کـار
مي کنند )به منظور الکتروتراپي( در نزديکي
BLT-1203Bخودداري کنيد.
-۲-۲-۶از استفاده از دستگاه در مکان هايي که فشار هوا زياد و دما و رطوبت بيشتر از حد استاندارد است خـودداري
کنيد. همچنين از اين دستگاه در جاهايي که تهويه مناسب نيست ،گرد و غبار زياد است و يا گازهاي شيميايي و قليايي
وجود دارد نبايد استفاده کرد.
-۳-۶دستگاه بايد روي يک سطح صاف قرار بگيرد. در هنگام نقل و انتقال آن را آهسته حرکت دهيد و از وارد آوردن
لرزش و ضربه هاي ناگهاني به آن خودداري فرمائيد.
-۴-۶فرکانس
ACو مقدار ولتاژ بايد متناسب با دستگاه باشد.
-۴-۶دستگاه را در مکاني قرار دهيد که به راحتي قابليت زمين شدن داشته باشد.
فصل -7آماده سازي دستگاه قبل از کار با آن
-۱-۷بررسي کنيد که دستگاه به طور صحيح و ايمن زمين شده باشد .
-۲-۷اطمينان حاصل کنيد که الکترودها به طور صحيح و محکم به بيمار متصل شده باشند.
-۳-۷زماني که
DC UPSرا انتخاب مي کنيد ولتاژ خروجي را بررسي کنيد.
-۴-۷الکترودها را يکي يکي به ژل آغشته کنيد و از اتصال کوتاه شدن الکترودها از طريـق تمـاس آنهـا بـا يکـديگر
جلوگيري کنيد.
-۵-۷دقت شود که کابل برق با کابل
ECGتداخل نکند.
فصل -8احتیاط هاي لازم در حین کار با دستگاه
-۱-۸به وضعيت بيمار و دستگاه به طور مداوم توجه کنيد.
-۲-۸دستگاه و بيمار بايد کاملاً به کابل هاي ECGمتصل باشند.
-۳-۸دقت کنيد که دستگاه و بيمار در حين کار تکان نخورند.
-۴-۸بعد از استفاده از دستگاه آن را خاموش کنيد.
-۵-۸دستگاه را خاموش کنيد و کابل هاي
ECGرا به آرامي از آن جدا کنيد.
-۶-۸از دستگاه و قطعات جانبي آن براي استفادههای بعدي به خوبي مراقبت کنيد .
-۷-۸جاسازی کاغذ پرينتر
-۱-۷-۸ابعاد کاغذ
ECGکه در اين دستگاه استفاده مي شود عبارت است از :
۸۰
mm ( * )عرض۲۰m()طول
-۲-۷-۸در پوش محفظه کاغذ ECGرا باز کنيد ، محور کاغذ را بيرون بياورد و رول کاغذ را با توجه به شـکل روي
آن نصب کنيد و سپس در محل مخصوص قرار دهيد.
-۳-۷-۸در پوش محفظه کاغذ
ECGرا ببنديد در حاليکه ۲ Cmاز کاغذ ECGبيرون از آن قرار گرفته باشد .
فصل -9دستورالعمل کاغذ ECG
-۱-۹زماني که کاغذ ECGتمام شده باشد پيغام " " No Paperروي صفحه نمايش ظاهر مي شود .
-۲-۹کاغذهاي مخصوصي با حساسيت بالا براي پرينت با کيفيت بالا پيشنهاد مي شوند. ديگر کاغذها با ويژگي هاي
غير از اين تصاوير واضحي بدست نمي دهند و حتي ممکن است به مکانيسم پرينت خدشه وارد کنند. بهتر است قبل از
خريد کاغذ
ECGبا سازنده دستگاه و يا توزيع کننده آن مشورت شود .
-۳-۹از بين رفتن کاغذ
ECGممکن است به دليل دماي بالا ، رطوبت زياد و يا نور مستقيم خورشـيد باشـد . بـرای
نگهداری طولانی مدت ، اين نوع کاغذها مي بايست در مکاني خشک ، تاريک و خنک نگهداري شوند.
-۴-۹مواد شيميايي مي توانند باعث ايجاد لکه بر روي کاغذهاي
ECGشوند :
-۵-۹مواد شيميايي مي توانند باعث محو شدن شکل موج هاي روي کاغذ شوند .
فصل -10محل قرار دادن الکترودها
بهتر است ابتدا مکان الکترودها را مشخص کنيد ، سپس آنها را روي بدن بيمار قرار دهيد .
-۱-۱۰محل الکترودهاي سينه ) شکل زير را ببينيد (
الکترودهای سينه را مطابق روند زير به بيمار متصل کنيد :

: V1فضای بين دنده ايی چهارم در سمت راست جناغ سينه
:
V2فضای بين دنده ايی چهارم در سمت چپ جناغ سينه
:
V3بين الکترودهای V2و V4
: V4فضای بين دنده ايی پنجم در سمت چپ استخوان ترقوه
:
V5جلوی خط زير بغل سمت چپ در امتداد V4
: V6خط زير بغل سمت چپ در امتداد V4
بايد سينه بيمار در جايي که الکترودها متصل مي شوند توسط الکل تميز شود و سپس ژل مخصوص ECGبـه انـدازه
دايره هايي به قطر ۲۵
mmروي سينه بيمار و لبه الکترودها قرار داده شود. بعد از آن مي توان الکترودهـا را در مکـان
هاي مشخص شده
V1تا V6روي سينه بيمار چسباند.
نکته : مراقب باشيد الکترودها با هم تماس نداشته باشند . همچنين مقدار ژلي که براي اتصال هر الکترود به کار رفتـه
اين قدر زياد نباشد که بتواند بين الکترودها اتصال برقرار کند.
-۲-۱۰الکترودهايي که براي دست و پا به کار مي روند :
اين الکترودها بايد به نقاطي از دست و پا متصل شوند که پوست نرمي دارند . قبل از قرار دادن ژل مخصـوص
ECG
بر روي الکترودها و پوست ، آن ها بايد با الکل به خوبي تميز شوند . سپس مي توانيد الکترودهـا را محکـم بـه محـل
هاي مناسب بچسبانيد.
اخطار : اهرم کابل
ECGرا بعد از متصل کردن به دستگاه محکم کنيد.
-۳-۱۰چک ليست نحوه اتصال الکترودها و کابل هاي ECG

شماره کابل کد الکترود مکان الکترود
RA/R ۹ دست راست
LA/L ۱۰ دست چپ
LL/F ۱۱ پاي چپ
RL/N ۱۴ پاي راست
Chest 1 V1/C1 ۱۴
Chest 2 V2/C2 ۱
Chest 3 V3/C3 ۲
Chest 4 V4/C4 ۳
Chest 5 V5/C5 ۴
Chest 6 V6/C6 ۵


نکته :
-۱دقت کنيد که ليدها نزديک به هم متصل شوند.
-۲در صورتيکه نوارهاي
ECGنشان داده نشد ، بررسي کنيد که الکترودها به درستي به بدن بيمار متصل شده باشند،
سپس کليد
Startرا فشار دهيد.
-۳براي نصب الکترودها به بدن بيمار بايستي از ژل هاي هادي استفاده شود .
فصل -11اتصال دستگاه به زمین و منبع تغذیه :
ابتدا مطمئن شويد که دستگاه خاموش است ، سپس آن را از طريق يک خروجي ۳شاخه به طور صحيح زمين کنيد .
اگر دستگاه به درستي زمين شده باشد امنيت آن تأمين خواهد شد و از تداخل منبـع
ACو امـواج الکتـرو مغناطيسـي
جلوگيري می شود .
فصل -12باتري
-۱-۱۲طراحي اين دستگاه به گونه ايي است که با يک باتري قابل شارژ از جنس ليتيم )فاقد گارانتي( کار مي کند که
شارژ و دشارژ شدن آن به طور اتوماتيک مانيتور مي شود . به مجرد اين که دستگاه به منبع تغذيه
ACوصل مي شود
اين باتری شروع به شارژ شدن مي کند. زماني که دستگاه روشن مـي شـود ، در گوشـه بـالاي سـمت راسـت LCD
وضعيت باتري نشان داده مي شود . )شکل صفحه ۱۳را ببينيد(.
وقتي که باتري به طور کامل دشارژ شد ، تقريباً ۴ساعت زمان براي شارژ کامل آن لازم است .
-۲-۱۲بعد از اين که باتري به طور کامل شارژ شد ، دستگاه قادر خواهد بود به اندازه ۹۰دقيقه پشت سر هـم پرينـت
بگيرد و بدون پرينت گرفتن به مدت ۴ساعت به طور مداوم کار کنـد . در زمـان کـار بـا دسـتگاه ،
LCDمـي توانـد
وضعيت باتري را در ۵حالت نشان دهد.
زماني که شارژ باتري خيلي کم شده باشد ، دستگاه به طور اتوماتيک خاموش مي شود تا از صدمه رسـيدن بـه بـاتري
جلوگيري شود.
-۳-۱۲هر زمان که باتري به طور کامل تخليه شد ، لازم است که بلافاصله شارژ شود. اگر در يک مدت زمان طولاني
از دستگاه استفاده نشد ، براي طولاني تر شدن عمر باتري لازم است که هر ۳ماه يکبار باتري آن شارژ شود.
-۴-۱۲هفت وضعيت باتري روي
LCDنشان داده مي شود :

رديف علامت توضيحات
a وضعيت نامعلوم ، ۱دقيقه پس از روشن شدن دستگاه
b وقتي که دستگاه از منبع تغذيه ACاستفاده مي کند.
c وقتي که دستگاه از باتري ) (DCاستفاده مي کند و باتري پر است.
d وقتي که دستگاه از باتري ) (DCاستفاده مي کند و ٪۷۵باتري پر است .
e وقتي که دستگاه از باتري ) (DCاستفاده مي کند و ٪۵۰باتري پر است .
f وقتي که دستگاه از باتري ) (DCاستفاده مي کند و ٪۲۵باتري پر است .
g زماني که باتري ) (DCکاملاً دشارژ شده است . پيشنهاد مي شـود بـراي اسـتفاده مجـدد از
دستگاه ، باتري شارژ شود و يا دستگاه به منبع
ACمتصل شود.


نکته : در زمان شارژ شدن علامت باتري از Fتا Cتغيير مي کند .
-۵-۱۲زماني که باتري قابليت شارژ نداشته و يا اينکه بعد از شارژ کامل تنها ۱۰دقيقه کار کند لازم است که بـاتري
تعويض شود.

توجه !!!
دقت شود که قطب مثبت و منفي باتري توسط سيم بهم متصل نشود ) باتری اتصال کوتاه نشود ( ، چون خطر آتش
سوزي بدنبال خواهد داشت .
در صورتي که باتري در مکان هاي حاوي گازهاي قابل اشتعال باشد ، خطر انفجار وجود خواهد داشت .
از باز کردن باتري خودداري کنيد.
فصل -13دستورالعمل کلیدها و کنترل
-۱-۱۳منوي اصلي به صورت زير نشان داده شده است :
آيتم هاي منوي دستگاه :
: با انتخاب اين آيتم مي توان دستگاه را براي گرفتن نوار قلب از بيمار آماده کرد.
: اين آيتم امکان ذخيره کردن اطلاعات بيماران را براي کاربر فراهم مي کند .
: نقشه شماتيک وضعيت الکترودها
: تنظيمات روز و ساعت
: تنظيمات سيستمي

: با انتخاب اين آيتم مي توان تنظيمات لازم براي گرفتن نوار قلب را انجام داد .
: تنظيمات پارامترهاي تجزيه و تحليل . تنظيمات براي هر پارامتر در تجزيه و تحليل اتوماتيک استفاده
مي شود .
: تنظيمات مربوط به پرينتر دستگاه را مي توان با استفاده از اين آيتم انجام داد .
: اين آيتم نشان دهنده مشخصات شرکت ماست.
-۲-۱۳آيتم گرفتن نوار قلب
براي وارد شدن به قسمت نمونه گيري لازم است در منوي اصلي را و يا کليـد ميـانبر را انتخـاب
کرد .
توجه : ممکن است به دليل نحوه تنظيمات لازم باشد قبل از گرفتن سيگنال ) نوار قلب ( ، اطلاعات بيمار را وارد کرد .
حالت هاي متفاوتي را مي توان براي گرفتن نوار قلب انتخاب کرد که عبارتند از ۳ليد در صفحه ، ۶ليـد در صـفحه و
۱۲ليد در صفحه. شکل زير ۱۲ليد در صفحه را نشان مي دهد :
متوقف کردن نمونه گيري
) : (Stop Samplingبا فشردن کليد روي صفحه کليد نمونه گيري متوقف مـي
شود و به منوي قبلي باز مي گردد .

تغيير ليدها ) : (Lead Changeکاربر مي تواند با فشـردن کليـدهاي ليـدهاي ديگـر را هـم روي صـفحه
مشاهده کند .
تغيير حالت نمايش ليدها
) : (Switch Lead styleبا فشردن کليدهاي مي توان مـدل نمـايش ليـدها را ) ۳
ليد درصفحه ، ۶ليد در صحفه ، ۱۲ليد در صفحه ( تغيير داد .
:
Lead offدر حالت ، Demoقسمت "Demo ECG" , Lead offرا نشان مي دهد . در حالت نمونه گيري قسمت
،
Lead offاطلاعات مربوط به آن را نمايش مي دهد.
تغيير مدل ثبت اطلاعات : با فشار دادن کليد مي توان حالت ثبت اطلاعات را از بين حالات زير انتخاب کرد :
Auto 34+1 , auto 34, auto 26+1, auto 26, auto 43, rhythm 3, rhythm2 , manual mode
تنظيم حساسيت يا بهره دستگاه : درجه حساسيت مي تواند با فشردن کليد انتخاب شود .
کاربر مي تواند يکي از حالت هاي زير را بعنوان حساسيت دستگاه انتخاب نمايد .
5mm / mV, 10mm / mV, 20mm / mV, 40mm / mV
تنظيم سرعت : براي تغيير دادن سرعت بايد از کليد استفاده کرد. انتخاب هاي مختلف براي سرعت عبارتنـد
5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s : از
ثبــت خودکــار
) (Auto-Recordو ثبــت ريــتم ) (Rhythm-Recordســرعت هــاي ,12.5mm/s, 10mm/s
6.25mm/s, /s, 5mm/s
را پوشش نمي دهند.
تغيير فيلتر : با استفاده از کليد مي توان وضعيت فيلتر را تغيير داد. حالت هاي مختلف براي فيلتر عبارتند از :
بدون فيلتر
AC, EMG, DFT, AC+EMG, AC+DFT, EMG+DFT, AC+EMG+DFT
نمايشگر کاليبراسيون : در صورت فشردن کليد علامت 1mVروي صفحه نمايش داده مي شود.
شروع کردن پرينت / متوقف کردن پرينت : با استفاده از کليد روي صفحه کليد مي توان عمل پرينت را آغاز
و يا متوقف کرد .
حالت اتوماتيک : بعد از فشردن کليد سيستم به طور خودکار شروع به اجراي عمل پرينت مي کند و همزمان
شکل موج ۱۲ليد را ذخيره مي کند . همچنين سيستم مي تواند به طور اتوماتيک عمل پرينت را متوقف کند.
حالت دستي : بعد از فشردن کليد کاربر بايد در لحظه شکل موج هاي مورد نظر را انتخاب و پرينت بگيرد. به
اين معني که در اين حالت نمي توان شکل موج هاي
ECGرا همزمان هم پرينت گرفت و هم ذخيره نمود . همچنين
کاربر بايد براي متوقف کردن عمل پرينت کليد مربوطه را مجدداً فشار دهد.
در مدت زمان اجراي دستور پرينت ، صفحه نمايشگر وضعيت هاي مختلفي را نشان مي دهد.

توضیحات وضعیت
درحال پرينت گرفتن ……Process
در حال اتمام عمل پرينت گرفتن .….Waiting
کاغذ دستگاه تمام شده است ،کاربر بايد بعد از قرار دادن کاغذ در دستگاه پروسه پرينت گرفتن را
از نو آغاز کند.
No Paper
اتصال بين سيستم و زير منوي پرينت قطع شده است .. Print Time out
اتصال بين سيستم و زير منوي نمونه گيري قطع شده است ECG Timeout
باتري دستگاه رو به اتمام است طوري که دستگاه نمي تواند دستور پرينت را اجرا کند . Low Power


نکته : بعد از اين که ECGروي صفحه نمايش نشان داده شد ، دستور پرينت را اجرا کنيد.
با فشردن کليد روي صفحه کليد ، سيستم وارد صفحه تنظيمات مي شود :
با انتخاب کليد
" "Okتمام تغييرات وارد شده به سيستم اعمال مي شود و در صورتي کـه کليـد " " Cancelانتخـاب
شود به منوي قبلي باز مي گردد بدون آن که تغييري روي آن ايجاد شده باشد .
عملکرد هر يک از آيتم هاي شکل صفحه ۲۵در جدول زير توضيح داده شده است :

توضیحات انتخاب ها آیتم
AC Filter [ON] / [OFF] AC با يا بدون فيلتر
EMG Filter [ON] / [OFF] EMG با يا بدون فيلتر
DFT Filter [ON] / [OFF] DFT با يا بدون فيلتر
تنظيم ليد مورد نظر براي پرينت هر کدام از ۱۲ليد Rhythm Lead
Show Style [1Leads] / [6 Leads]/[Re\leads] تنظيم حالت نشان دادن شکل موجها

 

تنظيم حساسيت دستگاه ]/[5mm/mv
[10mm/mV]/[20mm/mV]/[40mm/mV]
Show Gain
تنظيم سرعت شکل موج ها ]/[5mm/s]/[6.25mm/s
[10mm/s]/[12.5mm/s]/[25mm/s]/[50mm/s
]
Show Speed


-۳-۱۳وارد کردن اطلاعات بيماران
کاربر مي تواند اطلاعات بيمارانش را قبل و يا بعد از نمونه گيري وارد کند . در صورتي کـه نيـازي بـه ذخيـره کـردن
اطلاعات بيماران نباشد ، کاربر مي تواند اين بخش را خالي بگذارد. تصوير صفحه ايي که اطلاعات بيماران را بايـد در
آن وارد کرد در شکل زير آمده است :
براي انتخاب کردن صفحه اطلاعات موردنظر با فشار دادن کليد يک صفحه کليد به صورت زير ظاهر مي شود
، در صورت انتخاب کليد
" "Capsواقع روي صفحه کليد ، حروف جاي خود را به اعداد و علامت ها مي دهند . فشـار
دادن
" "Okاطلاعات ورودي را تأييد مي کند و از صفحه خارج مي شود .
ممکن است در وارد کردن بعضي حروف محدوديت وجود داشته باشد. حروف داراي محدوديت بـا رنـگ خاکسـتري و
مشخص شده اند .
-۴-۱۳مديريت تاريخچه اطلاعات
اگر در منوي اصلي آيتم انتخاب شود ، مي توان به آرشيو اطلاعات دسترسي داشت .

اين صفحه تمام آرشيوهاي ذخيره شده را نشان مي دهد. کاربر مي تواند با استفاده از قابليت جستجو آرشيو مورد نيازش
را پيدا و سپس ويرايش کند.
: به اولين صفحه ليست آرشيوها برو
: به آخرين صفحه ليست آرشيوها برو
: به صفحه قبلي از ليست آرشيوها برو
: به صفحه بعدي از ليست آرشيوها برو
– ۵-۱۳جستجو آرشيوها
در اين صفحه گزينه
] [Adv-oprرا کليک کنيد تا زير منويي همانند آن چه که در شکل زير نشان داده شده باز شود :
با انتخاب گزينه
] [Queryصفحه ايي به صورت زير براي جستجوی آرشيو باز مي شود. کاربر مي تواند بعد از اين کـه
اطلاعات لازم را وارد کرد با انتخاب گزينه
] [Selectنتيجه دلخواه را ببيند. عملکـرد گزينـه ] [Clearدر واقـع پـاک
کردن تمام اطلاعاتي است که کاربر در صفحه جستجو وارد کرده است .

گزينه هاي ] [cand.andو ] [cand.orدو حالت مختلف براي جستجوي آرشيوها اسـت. در صـورت انتخـاب گزينـه
] [cand.andنتيجه اين جستجو همزمان متناسب با تمام اطلاعات ورودي خواهد بود ولي در صورت انتخـاب گزينـه
] [cand.orنتايجي حاصل مي شود که با هر يک از اطلاعات ورودي به صورت جداگانه متناسب است .
پيشنهاد: در صورت زياد بودن آرشيو اطلاعات بهتر است از گزينه
] [cand.andاستفاده شود تا کاربر بتواند مسـتقميماً
به بيمار مورد نظر خود دسترسي داشته باشد.
-۶-۱۳بازنگري يک آرشيو
در صفحه مديريت آرشيو ، بعد از اينکه کاربر نام بيمار مورد نظر خود را يافت مي تواند بـا انتخـاب گزينـه
][Review
اطلاعات مربوط به بيمار را دوباره ببيند و تغييرات مورد نياز را اعمال کند. پس از آن کـاربر بـراي ذخيـره کـردن ايـن
تغييرات مي تواند کليد
] [Saveرا انتخاب کند.
با فشردن کليد
] [Reviewنمونه هايي که قبلاً از بيمار مورد نظر گرفته شده در صفحه ايـي بـه صـورت شـکل زيـر
نمايش داده خواهد شد .

در اين صفحه ، کاربر براي تنظيم بازه زماني که مي خواهد نمونه گيری در آن بازه نمايش داده شود مي تواند از
يا استفاده کند . همچنين است براي تنظيم سرعت و بهره در اين وضعيت کاربر مي تواند با فشردن کليد
دستور پرينت بدهد .
با انتخاب گزينه ، سيستم صفحه اي به صورت زير باز مي کند :
با کليک کردن بر روي
] [Okتمام تنظيمات و تغييرات انجام شده اعمال مي شود و سيستم به صفحه قبلـي بـاز مـي
گردد. ولي اگر
] [Cancelانتخاب شود سيستم به منوي قبلي بر مي گردد بدون اين که تغييـرات ايجـاد شـده اعمـال
شود.
عملکرد هر کدام از گزينه هاي مربوط به شکل ۳صفحه ۲۳درجدول زير توضيح داده شده اند :

توضيحات حالت هاي انتخابي آيتم
تنظيم نحوه پرينت گرفتن ] [Auto 3844][Auto286]/[Auto 483و هر حالتي
که با آرشيو مورد نظر تناب داشته باشد.
Print Mode
تنظـيم ليـد Rhythmبـه منظـور هر کدام از ۱۲ليد Rhythm
Lead

 

پرينت ECGدرحالت Rhythm
Show style [3 Leads]/[6Leads]/[12 Leads] تنظيم نحوه نمايش ليدها
[5mm/mV]/[10mm/mV]/[20mm/mV]/
[40mm/mV]
تنظيم بهره دستگاه Show Gain
تنظيم سرعت نمايش کل موج ها ][5mm/s]/[6.25mm/s]/[10mm/s]/[12.5mm/s
/[25mm/s]/[50mm/s]
Show Speed


-۷-۱۳تنظيم تاريخ و روز
در منوي اصلي ، روي آيتم کليک کنيد تا صفحه اي به صورت زير براي تنظيم تاريخ و روز بـراي شـما بـاز
شود :
در اين صفحه کاربر مي تواند با استفاده از و آيتم هاي دلخواه را افزايش يا کاهش دهد. همچنين توسط
و آيتم مورد نظر براي تغيير را انتخاب کند.
-۸-۱۳تنظيمات سيستم
در منوي اصلي ، اگر روي آيتم کليک کنيد ، صفحه اي به صورت زير براي تنظيمات سيستمي باز مي شود :
در اين صفحه مي توان با انتخاب گزينه
] ، [Defaultتنظيمات سيستم را به حالت اوليه برگرداند.
عملکرد هر کدام از گزينه هاي موجود در صفحه بالا در جدول زير توضيح داده شده است :

توضیحات حالت هاي انتخابی آیتم
حالـت Screen Saverبعـد از مـدت زمـان
انتخاب شده فعال مي شود . با انتخاب گزينه
manualاين حالت اصلاً فعال نمي شود.
None/ 30 Seconds / 1 Minute/2
Minutes/5Minutes/ 10 Minutes
Screen Saver
نور زمينه LCDبعد از مـدت زمـان انتخـاب
شده خاموش مـي شـود. بـا انتخـاب گزينـه
" "Always onنور اصلاً خاموش نمي شود.
30 Seconds/ 1 Minute/2 Minutes/ 5
Minutes/ 10 Minute /Always On
Back – Light
اگر از دستگاه بـراي مـدت زمـان مشخصـي
اسـتفاده نشـود سيسـتم بـه طـور اتوماتيـک
خـاموش مـي شـود. در صـورتي کـه گزينـه
Noneانتخاب شود دسـتگاه تـا زمـاني کـه
کاربر دستور ندهد خاموش نمي شود.
1Minute/3Minites/5
Minutes/10Minutes/15
Minutes/30Minutes/60Minutes/None
Auto off
توسط اين آيتم ميتوان نحوه اخطـار دسـتگاه
براي دشارژ شدن باتري را مشخص کرد.
Low Power None/Only Once/Always
Info Input Before/After/None تنظيم زمان وارد کردن اطلاعات
تنظيم پارامترهاي فيلترهاي ACو EMG [50Hz/35Hz]/[50Hz/25Hz]
[60Hz/25Hz]/[60Hz/35Hz]
Filter Freq.
Language [English]/[Chinese], etc. تنظيم زبان دستگاه
بـا روي Onقـرار دادن ايـن دکمـه ،کليـک
کردن بر روي صفحه کليـد بـا صـدا همـراه
خواهد بود . در غير اين صورت فشردن کليـد
بدون صدا خواهد بود.
K-B Sound On/Off
در صـورت انتخـاب حالـت Onسيسـتم بـه
صورت
Demoو در غير اين صورت درحالت
معمولي کار مي کند .
Demo Mode On/Off-۹-۱۳تنظيمات نمونه گيري
با انتخاب آيتم در صفحه منوي اصلي يک زير منو براي تنظيمات مربوط به نمونه گيري به صورت زيـر بـاز
مي شود:
با انتخاب گزينه
] ، [Defaultتنظيمات نمونه گيري به حالت پيش فرض بر مي گردد.
عملکرد هر کدام از آيتم ها در شکل بالا در جدول زير شرح داده شده است :

شرح گزینه هاي انتخابی آیتم
تنظيم وضعيت روشن يا خاموش بودن فيلتر AC AC Filter [On]/[Off]
تنظيم وضعيت روشن يا خاموش بودن فيلتر EMG EMG Filter [On]/[Off]
تنظيم وضعيت روشن يا خاموش بودن فيلتر DFT DFT Filter [On]/[Off]
تنظيم نحوه نمايش ليدها [3Leads]/[6Leads]/[12lead
s]
Show Style
تنظيم بهره دستگاه [5mm/mV]/[10mm/mV]/[2
0mm/mV]/[40mm/mV]
Show Gain
تنظـيم سـرعت دسـتگاه )البتـه در حالـت هـاي -Auto
record
و Rhythm recordدر زمـان پرينـت سيسـتم
نمي تواند سرعت هاي
10mm/s,5mm/sو 12.5mm/s
را پوشش دهد(.
[5
mm/s]/[6.25mm/s]/[10mm
/s]/[12.5mm/s]/[25mm/s]/[
50mm/s]
Show Speed


-۱۰-۱۳تجزيه و تحليل پارامترها
با انتخاب آيتم در صفحه منوي اصلي صفحه اي به صورت زير به منظور تجزيه و تحليل پارامترها باز
مي شود .

با انتخاب گزيه ] ، [Defaultتنظيمات سيستم به حالت اوليه بر مي گردد.

شرح آيتم
تنظيم Rhythm leadبراي آناليز ضربان قلـب و پرينـت
Rhythm در حالتECG
Rhythm Lead
در اين قسمت سيسـتم مقـدار ورودي را بعنـوان معيـاري
براي سنجش
Premature beatقرار مي دهد .
Premature
در اين قسمت سيستم مقدار ورودي را بعنان معياري براي
سنجش
Pause beatقرار مي دهد .
Pause time
در اين قسمت سيستم مقدار ورودي را بعنان معياري براي
سنجش
Tachycardiaقرار مي دهد .
Tachy Cardia
در اين قسمت سيستم مقدار ورودي را بعنان معياري براي
سنجش
Bradycardiaقرار مي دهد .
Brady cardia


۱۱-۱۳تنظيمات پرينت
انتخاب آيتم در صفحه منوي اصلي ، صفحه اي باز مي کند که در آن مي توان تنظيمات مربوط بـه پرينـت را
اعمال کرد.

با انتخاب گزينه ] ، [Defaultتمام تنظيمات پرينت به حالت اول باز مي گردد.
تنها در صورتي حالت اتوماتيک فعال مي شود که در قسمت
] [Print Modeگزينه " "Outانتخاب شود.

شرح گزینه هاي انتخابی آیتم
گزينه انتخابی بعنوان پيش فرض براي نحوه پرينت گرفتن در نظر گرفته مي
شود
[Auto 34+1]/[ Auto 34]/
[Auto 2
6+1]/[Auto 26]/
[Auto4
3]/[Rhythm2]/[Ma
nual]
Print Mode
گزينه انتخابي بعنوان پيش فرض براي بهره ليـد در نظـر گرفتـه مـي شـود.
انتخاب گزينه
" "Smartبه اين معني است که سيستم به طور اتوماتيک در
زمان پرينت ارتفاع کاغذ را تنظيم مي کند. انتخاب گزينـه
" "Currentبـه
اين معني است که سيستم در زمان پرينت از بهره ليد استفاده مي کند.
Lead Gain Smart /Current
گزينه انتخابي بعنوان پيش فرض براي طول مدت زمان مرحله هـاي پرينـت
در نظر گرفته مي شود.
3 Sec/4Sec/5/Sec/6Sec/18
Sec/10Sec/15Sec/20Sec/23
Sec
Auto Strip
در زمــــــان پرينــــــت در حالــــــت هــــــاي ""Rhythm4
""Rhythm3
و"، "Rhythm2گزينه انتخابي طـول مـدت زمـان پرينـت
براي
Rhythm stripرا تعيين مي کند.
10Sec/5Sec/20Sec/25Sec/3
0Sec
Rhythm Strip
در زمان پرينت در حالت هـاي " "Rhythmو " ، "Autoگزينـه انتخـابي
شيوه پرينت
Average QRSرا تعيين مي کند .
[26]/[26+Mark]/[34]/[3
4+Mark]/[43]/[43+Mar
k]/[Nore]
Average QRS
سيستم تفسير و تشخيص شامل ۲قسمت اطلاعات و نتيجـه گيـري اسـت .
کاربر مي تواند با توجه به گزينه انتخابی خود پرينت بگيريد.
All/Data/
Conclusion/None
Auto-Diag.
سيستم مي تواند به صورت پريوديک در فواصل زماني انتخاب شده نوار قلـب
را پرينت بگيريد. اگر گزينه
" "Manualبراي پرينت انتخاب شود ، سيستم
به صورت
" "Auto 34+1پرينت مي گيريد در غير اين صورت سيسـتم
با توجه به گزينه انتخابي پرينت مي گيرد.
[Per 1Min]/[{er2Min]/ [Per
3 Min]/ [Per5 Min]/[Per 10
Min]/ [Min 20]/[Per
30Min]/[Per 60Min]/[oH]
Periodic


نکته : در صورت انتخاب هر کدام از گزينه هاي " "Autoهر کدام از حالت هاي
" قابـل دسـترس خواهـدPeriodic" " وAuto diag.", "Average QRS", "Rhythm Strip", "Auto Strip"
بود.
-۱۲-۱۳بررسي مکان الکترودها
در صورت انتخاب گزينه در منوي اصلي ، صفحه ايي به صورت زير به منظور نشان دادن نحوه قـرار گـرفتن
الکترودها باز مي شود.

کاربر مي تواند با فشردن هر کليد از اين صفحه خارج شود.
-۱۳-۱۳در باره ما
با انتخاب گزينه در منوي اصلي کاربر مي تواند به يک سري اطلاعات کلي از قبيل نام دستگاه ، مـدل ، نـام
شرکت و راه هاي ارتباطي با شرکت دسترسي پيدا کند.
فصل -۱۴عيب يابي
-۱-۱۴خاموش شدن دستگاه به طور خود به خود
-۱ممکن است که باتري دستگاه کاملاً تخليه شده باشد . در زمان دشارژ مدار کنترلي باتري عمل مي کند.
-۲ممکن است ولتاژ متناوب به صورت غير عادي بالا رفته باشد.
-۳ممکن است جريان متناوب بالا رفته باشد و يا اينکه ليدها خيلی محکم شده باشند . در زمان اضافه بار سيستم بـه
منظور محافظت از مدارات الکترونيکی به اتوماتيک خاموش می شود.
-۲-۱۴تداخلات
AC
-۱ممکن است دستگاه به درستي زمين نشده باشد .
-۲ممکن است الکترودها و ليدها به درستي متصل نشده باشند.
-۳ممکن است ميزان ژل براي اتصال الکترودها به پوست کافي نباشد.
-۴ممکن است تخت فلزي زمين نشده باشد .
-۵ممکن است بيمار با ديوار و يا تخت )اگر فلزي باشد( در تماس باشد.
-۶ممکن است شخص ديگري با بيمار تماس داشته باشد.

-۷ممکن است دستگاه الکتريکي پر قدرتي ) نظير دستگاه اشعه Xو يا دستگاه اولتراسوند( نزديک اين دستگاه استفاده
مي شود.
-۳-۱۴تداخل سيگنال هاي
EMG
-۱ممکن است بيمار راحت نباشد.
-۲ممکن است بيمار عصبي باشد .
-۳ممکن است تخت بيمار خيلي باريک باشد.
-۴-۱۴تغيير در خط پايه ايي
) (Base lineنمودارها
-۱نصب الکترودها و ليدها را بررسي کنيد.
-۲اتصال بين الکترودها و کابل ها را بررسي کنيد.
-۳اولاً پوست بيمار و الکترودها بايد تميز باشند. ثانياً محل اتصال الکترودها به پوسـت بايـد بـه انـدازه کـافي بـا ژل
پوشانيده شود.
-۴بيمار نبايد در حال حرکت و يا نفس نفس زدن باشد.
-۵نحوه اتصال الکترودها و ليدها بايد صحيح باشد.
در صورت وجود اين مشکل علي رغم رعايت نکات بالا بايد از فيلتر استفاده شود.

-۵-۱۴ليست عيب هاي احتمالي اين سيستم و نحوه بر طرف کردن آنها :

رخداد علت راه حل
بالا بودن پارازيت ها ، بي نظمـي شـکل
موج ها
-۱نحوه اتصال کابل زمين
-۲ثابت نبودن اتصال ليدها
-۳وجود پارازيت در جريان متناوب
-۴عصبي بودن بيمار
-۱کابـل زمـين ، ليـدها و منبـع تغذيـه
بررسي شود.
-۲قــرار دادن بيمــار در يــک وضــعيت
مناسب و پايدار
ناصاف بودن خط پايه -۱جريان متناوب داراي پارازيـت هـاي
شديدي است .
-۲بيمار عصبي اسـت و پارازيـت هـاي
EMGبسيار قوي است .
-۱محيطي آرام براي بيمار فراهم کنيد.
-۲در صورت فلزي بودن تخت بيمـار ،
آن را تعويض نماييد.
-۳کابـل بـرق و ليـدها نبايـد بـه طـور
موازي و يا نزديک هم قرار بگيرند.
صحيح نبودن شکل موج ها ) شکل موج
هاي بلند و يا خط مستقيم(
-۱رسانايي الکترود به خوبي انجام نمي
شود.
-۲باتري کاملاً تخليه شده است.
-۳اتصــال بــين الکترودهــا و پوســت
صحيح نيست .
-۴اتصال بين کابل برق و بدنه دستگاه
محکم نيست .
-۵اتصال بين ليدها و الکترودها صحيح
نيست .
-۱از الکل با کيفيت بالا استفاده شود.
-۲پوسـت بيمـار در مکـان هـايي کـه
الکترودبه آن متصل مي شود تميز شود.
-۳باتري را شارژ کنيد.
تغيير خط پايه -۱باتري کاملاً تخليه شده است .
-۲بيمار در حال حرکت است .
-۱باتري را تعويض کنيد
-۲وضعيت بيمار را ثابت کنيد.
شکل موج واضح نيست . -۱پرينتر کثيف است .
-۲از کاغذ مناسبي براي پرينتر اسـتفاده
نشده است .
-۱بعد از ايـن کـه دسـتگاه را خـاموش
کرديد ، پرينتر را با الکل تميز نماييد. بعد
ازاين که الکل کاملاً بخار شـد از پرينتـر
استفاده نماييد.
-۲از کاغــذهاي حرارتــي مخصــوص
پرينتر استفاده شود.فصل -15نگهداري و مراقبت از دستگاه
-۱-۱۵در هيچ شرايطي ، مشتري مجوز باز کردن دستگاه را ندارد. هر گونه تعميراتي مي بايست توسط افراد مجرب و
آموزش ديده شرکت ما انجام شود.
-۲-۱۵زماني که دستگاه خاموش است بايد دو شاخه آن از پريز بيرون کشيده شود. اگر قـرار اسـت از دسـتگاه بـراي
مدت زماني زيادي استفاده نشود بهتر است در يک مکان خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداري شود و همچنين
هر سه ماه يکبار دستگاه شارژ شود.