آندوسکوپ
1396/10/10

 راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی
آندوسکوپ

كلمه آندوسكوپ از دو كلمه يوناني به
معناي درون و ديدن تشكيل شده است.
عبارت آندوسكوپی يا درونبينی به معناي
ستفاده از تجهيزات براي معاينه درون
رگانهاي حفره مانند بدن به صورت
ديداري است.
جراحيهاي آندوسكوپيك يا
MIS
(Minimally Invasive Procedures
) Surgeryدر كنار جراحي باز، با
كمترين تهاجم به بدن، روشي ظريف،
ماهرانه و با كمترين مشكل براي بيمار
محسوب ميشود.
مزايای استفاده از آندوسكوپي در
پزشكي
تغيير شكل غير طبيعي بافتهاي بدن
بسيار كم ديده ميشود.
بهبود بيمار در مدت زمان كوتاهي نسبت
Open surgical proceduresبه
صورت ميگيرد.
روش بسيار كم ضرر براي بيمار است و
آسيب بسيار كمي متوجه بيمار است.
اطلاعات تشخيصي حاصل بسيار
ارزشمند است زيرا به ارائه شواهد روشن
و مستقيمي مي انجامد.


.
ويديو آندوسكوپ ، ساختمان و كاربردها
انتقال تصاوير گرفته شده از بدن به يك واحد
پردازشگر ويدئويي، پيشرفت تكنولوژيكي
جديدي در علم آندوسكوپي به شمار ميرود.
امروزه در اكثر اعمال جراحي آندوسكوپي،
از ويدئو و دوربين هاي عكاسي براي ديدن
و ثبت عمل استفاده ميشود. در اين گونه
سيستمها در عين اينكه ميتوان اجزاي
داخلي بدن را به شكل تصاوير رنگي در حين
انجام آندوسكوپي مشاهده كرد، اين تصاوير
قابليت ضبط و ذخيره شدن را نيز دارند.
مزيت اصلي استفاده از آندوسكوپ ويدئويي
آن است كه اين سيستمها قادر به تصوير
كشيدن اجزاي داخلي بدن هستند، به گونهاي
كه تماشاي تصوير، همزمان به وسيله تمامي
افراد تيم جراحي امكان پذير باشد بدون آنكه
رزولوشن تصوير پايين بيايد.
در صورت عدم استفاده از سيستمهاي
ويدئو حين انجام عمل آندوسكوپي،
متخصص براي ديدن تصاوير مجبور است
از طريق يك چشمي و با دقت زياد نگاه
كند و اغلب به دليل خم شدن روي بيمار
خستگي و فشار شديدي را متحمل خواهد
شد. با استفاده از اين سيستم تمامي افراد تيم
جراحي ميتوانند روند معاينه و درمان را به
وضوح ديده و از اين طريق كمك مؤثري
به جراح كنند.
امكان بيوپسي، استفاده از الكترودهاي
مخصوص سوزاندن و بند آوردن خونريزي
و
یا وسايل خارج سازنده براي بيرون
آوردن اجسام.
انجام آندوسكوپی فقط به چند دقيقه
وقت نياز دارد.
ساختمان آندوسكوپ
ساختمان اكثر آندوسكوپها از يك يا
چندين رشته فيبرنوری تشكيل میشود
كه درون لولهای پلاستيكی قرار گرفتهاند.
در انتهای اين لوله يك عدسی وجود دارد
كه امكان مشاهده بخشهای مختلف را
فراهم میكند. پس از وارد كردن اين لوله
به داخل يكی از محفظههای بدن اطلاعات
و تصاوير داخلی، بهوسيله فيبر نوری از
اين عدسی داخلی به سمت عدسی ديگری
كه انتهای ديگر لوله قرار دارد فرستاده
میشود. عدسی اخير كه عدسی خارجی
است در انتهايی از لوله قرار دارد، كه در
دست پزشك است. اطلاعات از طريق
اين عدسی به يك مونيتور يا صفحه
تلويزيونی فرستاده میشود تا پزشك روی
اين صفحه تصاوير درون اعضا را ببيند.
با توجه به اينكه به طور طبيعی درون
حفرات و اعضای داخلی بدن تاريك
است و قابل مشاهده نيست، در انتهای
خارجی آندوسكوپ يك منبع نوری قوی
كار گذاشته میشود تا با انتقال آن به داخل
فضای داخلی اعضا را روشن كند و به اين
ترتيب امكان مشاهده ساختمانهای داخلی
را فراهم آورد.


انواع آندوسكوپ
به طور كلی دو دسته آندوسكوپ وجود
دارد:
آندوسكوپهای نرم يا انعطافپذير
برای اكثر مقاصد تشخيصی از اين نوع
آندوسكوپها استفاده میشود. اين
آندوسكوپها كه لولههای باريكتری
نسبت به انواع سخت دارند، به ميزان
بيشتری در اعضای بدن وارد میشوند، طول
بيشتری دارند و با توجه به انعطافپذيری
و قطر كمتر، آسيب كمتری به اعضا وارد
میكنند و به طور كلی پزشك و بيمار
هر دو راحتترند. متداول ترين آن ها
گاستروسكوپ است.
آندوسكوپهای سخت يا ريجيد
معمولا ضخيمتر هستند و كمتر مورد
استفاده قرار میگيرند اما به هر حال گاهی
مزايايی دارند كه در آندوسكوپهای نرم
وجود ندارد. مثلا نمونهبرداری و اقدامات
درمانی با آندوسكوپهای سخت معمولا
راحتتر انجام می شود. يكی از موارد
كاربرد آن در لاپاروسكوپی است.
انواع روشهای آندوسكوپی
امروزه آندوسكوپهای مختلفی طراحی
شدهاند كه هر يك از آنها برای بررسی و
مشاهده قسمت خاصی از بدن بهكار میروند.
برونكوسكوپ: آندوسكوپهايی كه از
دهان وارد میشوند و به نای میرسند تا
مجاری هوايی را بررسی كنند.
نازوفارينگوسكوپ: آندوسكوپهايی كه
میتوانند از راه بينی وارد شوند، به داخل
سينوسها بروند و بخشهای مختلف
سينوسها را بررسی كنند.
سيستوسكوپ: آندوسكوپهايی كه از راه
مجرای ادرار وارد میشوند و مثانه را مورد
بررسی قرار میدهند.
آندوسکوپ

راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی

برخی نكات مهم برای خريد دستگاه
آندوسكوپی
كيفيت بالای تصاوير و رزولوشن بالا
قابليت عكس برداری و فيلم برداری به
صورت نامحدود
قابليت اتصال به رايانه و خروجی
ويدئو، كابل انعطاف پذير
قيمت مناسب در مقايسه باكاركرد دستگاه
قابليت زاويه چرخش دوربين از هر
طرف و انتخاب زوايای ديد
امكان مشاهده اطراف دوربين با استفاده
از آينه های مخصوص
ميزان بزرگنمايی )زنده و ضبط شده(،
نوع عدسی و لنز
تصوير در تصوير وHDFreezeتصاوير
برای كاهش
Steady Image
خستگی بينايی
قطر خارجی
كاربری آسان و آموزش
مدت زمان گارانتی، خدمات پس از
فروش و زمان تحويل
مشخصات ظاهری، ابعاد و وزن دستگاه
دارا بودن تاييديه ها )مثل ( FDAيا
نشان ها )مثل (
CEيا استانداردهای لازم
منبع نوری برای مشاهده بهتر فضای
داخلی اعضاء و لامپ اضطراری
قدرت و طول عمر لامپ و منبع
روشنايی
تنظيم نور اتوماتيك
داشتن گاستروسكوپ، كولونوسكوپ
و برونكوسكوپ به عنوان آپشن
هيستروسكوپ: آندوسكوپهايی هم
برای مشاهده داخل رحم و حتی داخل
فضای شكم هم وجود دارد.
اپيدوروسكوپی: آندوسكوپی اطراف
نخاع كه در اين روش با استفاده از يك
دستگاه اندوسكوپی مخصوص از طريق
يك سوزن باريك وارد فضای داخل ستون
فقرات كمری شده سپس با مشاهده مستقيم
رشتههای عصبی، ديسك بين مهرهای،
سخت شامه ( )
Duraو بافتهای اطراف
اعصاب، آسيبهای احتمالی تشخيص داده
شده و روشهای درمانی در هر مورد و با
استفاده از اندوسكوپی انجام میشود.
ضدعفونی و شستشو دستگاه
آندوسكوپی
در مورد شستشو و ضدعفونی دستگاههاي
آندوسكوپي لازم است به دستورالعملهاي
كارخانه سازنده در مورد تميز كردن و
ضدعفوني كردن مراجعه شود و بعد از هر بار
استفاده، تميز كردن و ضدعفوني كامل براي
پيشگيري از گسترش عفونت انجام گيرد.
پرسنل اتاق اندوسكوپي نيز بايستي آموزش
كافي در اين مورد ديده باشند.
روشهای دستی شستشو و ضدعفونی به دليل
افزايش خطر ابتلا به انواع بيماریهای عفونی
به هيچ وجه كافی نيستند بعضی از مزايای
روشهای اتوماتيك شستشو و ضدعفونی
سيستم های آندوسكوپی عبارتند از :
اطمينان از انجام كامل سيكل شستشو و
ضدعفونی و جلوگيری از انتقال بيماریهای
عفونی


كولونوسكوپ: آندوسكوپهايی كه از
مقعد وارد میشوند و بخشهای مختلف روده
بزرگ را قابل مشاهده می كنند.
ركتوسكوپ: انواع كوتاه تر كولونوسكوپ
كه فقط بخش انتهايی روده بزرگ كه ركتوم نام
دارد را بررسی میكنند.
آرتروسكوپ: آندوسكوپهايی كه داخل
مفاصل را مورد مشاهده قرار میدهد. در
اين موارد آندوسكوپ را از طريق پوست
به داخل مفصل میرسانند تا بتوانند فضای
داخل مفصل را ببينند.
امكان شستشو و تزريق ماده ضدعفونی
كننده در لوله های كار و بيوپسی كه در روش
دستی به خوبی انجام نمیشود.
اطمينان از صحت دوام و پايداری عمر ماده
ضدعفونی كننده كه با آلارم هوشمند سيستم
اتوماتيك انجام میپذيرد.
كنترل كامل زمان غوطه وری در ماده
ضدعفونی كننده
جلوگيری از نشت مواد مضر حاصل
ازتبخير ماده ضدعفونی كننده در محيط و
ايجاد بيماریهای تنفسی برای پرسنل و بيمار
جلوگيری از آسيبهای احتمالی به دستگاه
آندوسكوپی در اثر عدم جابجايی دستگاه
امكان تست نشتی برای تيوب آندوسكوپ
و كاهش هزينههای سنگين تعمير آندوسكوپ
تقسيم بندی ابزار آندوسكوپی
اين ابزار به لحظ نحوه كاركرد و نحوه
ضدعفونی تقسيم بندی میشوند.
از لحاظ كاركرد:
ابزار : Criticalوارد بافت استريل نظير
سيستم عروقي يا فضاي استريل بدن ميشوند.
ابزار : Semi Criticalبا مخاطات يا
پوست غيرسالم تماس دارند.
ابزار : Noncriticalبا پوست سالم
تماس دارند.
از لحاظ نحوه ضد عفونی:
يكبار مصرف (غيرقابل ضدعفونی و استريل
مجدد)؛ اين ابزار معمولا دارای طراحی ساده
بوده و از مواد اوليه بسيار ارزان توليد میشود
كه بيماران بتوانند از عهده پرداخت هزينههای
آن برآيند. به دليل نوع طراحی اين گونه
ابزارها قابل پاک شدن نيستند و لذا ضدعفونی
كردن آنها عملا بیفايده و بیاثر است.
چند بار مصرف (قابل اتوكلاو و استريل
شدن)؛ اين ابزار معمولا طراحی پيچيدهتری
داشته و از جنسی است كه قابليت استريل شدن
و تحمل دمای بالای اتوكلاو را داشته باشد.