بررسی نقشه سیستم انژکتور S2000 (سنسور کیلومتر 1620 )
1396/10/23

 بررسی نقشه سیستم انژکتور S2000 (سنسور کیلومتر 1620 )


سنسور کیلومتر 1620
محل نصب: روی کابل سرعت سنج در محور خروجی
گیربکس قرار دارد.
تغذیه می شود.12Vبوسیله ولتاژ
پالس درهر دور-از ECU( 8این سنسور اطلاعات را به
به بالا)2Km/hسرعت
می دهد که تعیین کننده ضریب نسبت دنده می باشد وبرای
بهبود عملکردخودرو
مورد استفاده قرار می گیرد