دستگاه CPM چيست؟
1396/10/25

 
 
✅ دستگاه CPM چيست؟
 
👈 دستگاه هاي حركت  پسيو مداوم " ‌‌Continuous   Passive    Motion    Device ‌‌  "  
 كه معمولا با نام  دستگاه هاي‌CPM‌  خوانده مي شوند،جهت حفظ و بازگرداندن دامنه حركتي مفاصل مورد استفاده قرار مي گيرند.‌‌ ‌بازگشتن دامنه حركتي مفاصل پس از جراحي يا تروما به كيفيت  توانبخشي بستگي دارد .
 
▫️تاخير در توانبخشي ممكن است منجر به عملكرد ضعيف مفصل   يا بي حركتي شود.‌توانبخشي مفاصل شامل استفاده از حركات  اكتيو و پسيو به منظور بازگرداندن تحرك مفصل است. حركات پسيو مي تواند توسط يك فيزيو تراپ يا توسط  CPM‌ ‌ انجام شود. CPM ‌‌‌از طريق تحريك ترميم بافت هاي مفصلي ، گردش مايع مفصلي و كاستن از ادم منطقه اي بهبودي را افزايش مي دهد‌. 
 
▫️همچنين ‌CPM‌  از چسبندگي ،خشكي مفاصل‌،كوتاهي ها و تخريب غضروف هاي مفصلي جلوگيري مي كند. اين وسيله بي نقص ترين دستگاه توانبخشي پس از عمل به خصوص براي مفصل زانو وبه ويژه پس از  عمل ‌‌ (TK A)Total  Knee Arthroplastyو يا  ترميم هاي ليگاماني در اين منطقه بوده است‌. پذيرش اين روش براي مفصل زانو اين انگيزه را ايجاد كرد تا از‌CPM‌  براي  توانبخشي ساير مفاصل تحمل كننده وزن نيز استفاده شود.هم اكنون اين دستگاه براي مفاصل لگن‌، زانو، مچ پا، شانه ، آرنج و مچ دست نيز موجود    است. 
 
▫️مفصل آسيب ديده به طور مداوم و براي مدت زماني مشخص (تا 24 ساعت در روز ) در جهت حركتي تعيين شده و بدون كمك خود بيمار توسط دستگاه حركت داده مي شود . دستگاه در محلي در امتداد مفصل آسيب ديده  به وسيله استرپ هاي ولكرو نگه داشته شده و از يك بخش الكتريكي براي تنظيم دامنه و سرعت حركت استفاده مي شود. 
 
▫️تنظيم دامنه حركتي اوليه  بر اساس راحتي بيمار و ساير فاكتور هايي كه ارزيابي مي شود تعيين شده و افزايش دامنه حركتي به ميزان 3 تا 5 درجه در روز با توجه به تحمل بيمار صورت مي گيرد.‌
 
 
📋 #تاريخچهCPM‌
 
▫️توانايي محدود غضروف هاي مفصلي براي ترميم و بازسازي شدن به اضافه  مشاهدات كلينيكي و تحقيقاتي كه در  رابطه با تاثيرات بي حركتي و آثار زيان آور آن براي مفاصل انجام گرفت  در سال 1970 مورد توجه سالتر(‌Salter‌)  و همكارانش واقع شد‌.
 
▫️خشكي و درد مداوم ،آتروفي عضلات و استئو پروز در اثر عدم استفاده از اندام و در نهايت  هم آرتروز هاي دژنراتيو  زماني رخ مي دهند كه مفصل به شكل اكتيو پس از مدتي بي حركتي به حركت در مي آيد. سالتر اين فرضيه را مطرح كرد كه‌CPM‌  بهبود وضعيت غضروف هاي مفصلي و ترميم كپسول، ليگامان ها وتاندون ها را تسهيل خواهد كرد.‌CPM‌ هاي اوليه دستگاه هاي ساده اي بودند كه از موتور هاي پر سرو صدا ،ترمز ها‌، قرقره ها ، طناب ها و چندين ميله ساخته شده بودند .
 
▫️براي كاربردي شدن بيشتر اين دستگاه ها ، انواع مختلفي طراحي و ساخته شدند تا  هر يك عهده دار مفصل خاصي از بدن از جمله زانو باشند . بيش از 13 نوع‌CPM‌  ساخته شد تا مفاصل مختلفي از بدن شامل لگن  ، زانو ، مچ پا ،انگشت شست پا ، شانه ،آرنج ، مچ دست و دست را به حركت در آورند.‌
 
 
 
👈 #ويژگي‌هاي_يك_‌CPM‌_كارآمد
 
▫️براي اينكه يك‌CPM‌  كارايي خوبي داشته باشد مي بايست بتواند عضو آسيب ديده را با شرايط زير حركت دهد:‌
 
1⃣ در الگوي صحيح  حركتي
 
2⃣ به شكل مداوم و با تكرار
 
3⃣ با يك سرعت حركتي ثابت
 
4⃣ براي مدت زمان مشخص شده
 
5⃣ در دامنه حركتي تعيين شده
 
6⃣ طي  كردن يك دامنه حركتي يكسان در هر بار حركت
 
‌7⃣ بايد يك كليد ايمني در دسترس براي خاموش كردن دستگاه موجود باشد.
 
▫️طي درمان با‌CPM‌  ناحيه مفصلي در دستگاه ايمن است و اين دستگاه برنامه ريزي مي شود تا مفصل را به شكل پسيو در  دامنه از قبل تعيين شده‌، با سرعت معين حركت دهد. حركات آرام و كنترل شده اند و بيمار به شكل اكتيو از نيروي عضلاني براي تحرك اندام استفاده نمي كند.‌