بهترین زمان برای تعویض فیلتر روغن
1396/11/03

 بهترین زمان برای تعویض فیلتر روغن


فیلتر روغن فیلتری می باشددد که برای حذف آلاین ه ها از روغن موتوردرروانکاری به کار می رود. فیلترهای روغن در انواع مختلف
ماشدین آلات به کار برده می شدون اکثر فیلترهای روغن موتور به نظر سداده می رسدن اما هنوز هم آنها موضدو ی برای تحقیق و
توسعه هستن تا کارکرد بهتری داشته باشن
وقتی روغن موتور با فشار از طریق سوراخ های بسیار ریزی که در صافی وجود دارد وارد محفظه می گردد. از صفحات صافی فیلتر
روغن موتور بور کرده و تمیز می گردد، سددد در لوله مرکزی جریان یافته و به جریان روغن موتوری که به قسددمتهای مختلف
موتور می رود می پیون د
.
صافی های فیلتر روغن موتور از سلولز یا مواد فیبری و یا مواد سنتزی که ب ین منظور ساخته ش ه ان درست می شون ، صافی ها
در فیلتر اولیه روغن موتور می توانن ذراتی با قطر 25تا 30میکرون را جذب کنن و صافی موجود در فیلتر ثانویه روغن موتور می
توان ذرات 5تا 10میکرون را جذب کن البته این کار با ایجاد مح ودیت در جریان همراه اسددت و بر حسدد کارکرد موج افت
فشار روغن میگردن که بسیار خطرناک است البته لت اصلی تجمع ذرات سیال در پشت صافی های فیلتر روغن وجود گرد وغبار
فراوان در سیستم جوی کشورمان ایران خصوصاً جنوب کشور میباش که مق اری از این گرد وغبار با بور از فیلتر هوا وارد روغن
موتور میگردن .لذا تمیز نمودن مرت فیلترهوا تاثیر مسددتقیم در کیفیت روغن موتور ایفا مینمای . فیلتر های روغن موتور خاصددی
مانن میکروگلاس ها می توانن م ت زمان طولانی تری ب ون تعویض کار کنن . البته بای در نظر داشدت با اینکه فیلترهای اصدلی
داف یا پاکار از نوع میکروگلاس میباشن . با توجه به کارکرد موتور خودروهای سنگین در هنگام توقف ( انتظار نوبت بار یا ترافیک )
و همچنین آلودگی های متاثراز ریزگردها موجود در هوا پیشنهاد میگردد برای سلامت بیشتر قطعات موتور ، فیلتر روغن را درمیان
م ت یعنی به ازای هر 25هزار کیلومتر یکبار تعویض نمائی تا دچار افت ف شار نگ شته و شاه مر طولانی تری در موتور خودروی
خود باشی
.