دستگاه فشار سنج بازویی M6 Comfort
1396/11/16

 دستورالعمل استفاده از
دستگاه فشار سنج بازویی
M6 Comfort
ازاینكهدستگاهفشارسنجاتوماتیك راخریداری کردهایدمتشكریم.دستگاه
امرنیكفشارسنجتماماتوماتیكکوچكاستکهبرپایهنوسانسنجیعملمیکند.
این دستگاه، فشار خون و ضربان قلب را به سادگی اندازه گیری می کند. برای عملكرد مطلوب و کنترل شده
در سنجش بادکردن کاف، با توجه به وجود تكنولوژی پیشرفته )
Intelli senseسنسور هوشمند،(
نیازیبهتنظیمقبلیحجمفشاردرونکافویا ورودمجدد هوابهدرونکافنیست.
مواردمصرف :
این محصول به منظور اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب با دور بازوی مندرج بر روی بازوبند
دستگاه طراحی شده است. این دستگاه برای کاربری خانگی تولید شده است. لطفا پیش از استفاده از
دستگاه،اطلاعاتمهممربوطبهایمنی را درایندستورالعملبه دقتمطالعهفرمایید.
1
اطلاعات ایمنی مهم
.1فهرست عناوین
.2آماده سازی
2.1جایگذاری باطری ها
2.2تنظیمات تاریخ و ساعت
.3استفاده از دستگاه
3.1استفاده کردن از بازوبند
3.2چگونگی نشستن به طور صحیح
3.3خواندن فشار خون
3.4استفاده از حافظه دستگاه
.4عیب یابی و نگهداری
4.1نمادها و پیام های خطا
4.2عیب یابی
4.3نگهداری
4.4محافظت
.5اجزای انتخابی
.6اطلاعات تكنیكی
.7اطلاعات مفید در مورد فشار خون

M6 Comfort M6 Comfort
اجزای داخل بسته دستگاه:
اطلاعات ایمنی مهم:
قبل از استفاده در دوران بارداری و یا در صورت تشخیص آریتمی یا گرفتگی شریانی با پزشك خود مشورت نمایید.
لطفا قبل از استفاده از دستگاه این بخش را با دقت مطالعه بفرمایید.
اخطار:
اینعلامتنشان دهندهوضعیتخطرناكاست. درصورتعدماجتنابممكناستمنجربهمرگیاصدماتشدیدیشود.
)استفاده عمومی(
ں همیشه با پزشك خود مشورت کنید. خود تشخیصی ویا خود درمانی از نتایج اندازه گیری، خطرناك هستند.
ں پیشنهاد می شود افراد با مشكلات فشار خون جدی و یا اختلالات خونی قبل از استفاده از دستگاه با پزشك مشورت نمایند،
چرا که حتی فشار ناشی از باد شدن بازوبند می تواند منجر به خونریزی داخلی شود.
)استفاده از آداپتور (AC
ں هرگز با دستان مرطوب دو شاخه آداپتور را از پریز برق خارج نكرده و یا به آن متصل نكنید. )آداپتور اختیاری بوده و در
صورت تمایل باید جداگانه خریداری شود(.
ں اگر مایع داخل باطری به طور اتفاقی وارد چشمتان شد، فورا چشم را با مقدار زیادی آب پاکیزه شستشو دهید و با پزشك
مشورت نمایید.
هشدار:
وضعیت جداً خطرناك است و در صورت عدم اجتناب منجر به آسیب اندك و یا متوسطی به کاربر یا بیمار می شود و یا به
دستگاه و یا سایر تجهیزات صدمه وارد می کند.
)استفاده عمومی(
ں دستگاه را در دسترس بچه ها یا اشخاصی که نمی توانند منظورشان را بیان کنند، رها نكنید.
ں دستگاه را به غیر از )مصرف( اندازه گیری فشار خون به هیچ منظور دیگری استفاده نكنید.
ں برای این دستگاه فقط از بازوبند خود دستگاه استفاده کنید. استفاده از بازوبندهای متفرقه منجر به بروز خطا در
اندازه گیری می شود.
ں هنگاماندازهگیریدرشب،مراقبباشیدکهتیوبهوااطرافبخشهایدیگربدنتانپیچیدهنشدهباشد.اینامرمیتواندهنگامی
کهفشارهوادرتیوبافزایشمییابد،بهشماآسیبواردکند.
ں پسازاندازهگیری درشب،بازوبندرااز دوربازویتانبازکنید.
ں از تلفن همراه و یا سایر دستگاه هایــــی که میدان الكترومغناطیسی ایجاد می کنند، در نزدیكی دستگاه استفاده نكنید. این امر
منجربهعملكردنادرست دستگاهمیشود.
ں از دستگاه در وسیله نقلیه در حال حرکت)ماشین، هواپیما و (... استفاده نكنید.
ں برای باد کردن بازوبند به طور دستی به بخش 3.3مراجعه کنید. اگر بازوبند بیش از حد باد شود، می تواند منجر به
خونریزی داخلی شود.
2
اطلاعات ایمنی مهم:
)استفاده از آداپتور (AC
ں تنها از آداپتور اصلی طراحی شده برای این دستگاه استفاده کنید. استفاده از آداپتورهای تأیید نشده دیگر می تواند به
دستگاه آسیب وارد کند و یا برای دستگاه خطرناك باشد.
ں آداپتور ACرا به خروجی ولتاژ مناسب متصل کنید. آداپتور را به ولتاژ متغیر متصل نكنید.
ں اگردستگاهیاسیمآنآسیبدیدهاست،ازآداپتورACاستفادهنكنید.دستگاهراخاموشکنید و فور ًا سیم)دوشاخه( آداپتوررا از
پریز خارج کنید.
)استفاده از باطری(
ں اگر مایع باطری به طور اتفاقی با سطح پوست یا لباستان تماس پیدا کرد، فورا آن محل را با مقدار زیادی آب پاکیزه شستشو
دهید.
ں برای این دستگاه از 4باطری “”AAقلیایی)(Alkalineو یا منگنزی استفاده کنید. از باطری های )متفرقه( استفاده نكنید.
ں باطری ها را در جهت نادرست و یا به طور هم راستا در دستگاه قرار ندهید.
ں باطری های قدیمی را با باطری های نو فورا تعویض کنید. هر چهار باطری را به طور همزمان تعویض کنید.
ں اگر نمی خواهید از دستگاه به مدت سه ماه یا بیشتر استفاده کنید، باطری ها را از داخل دستگاه خارج کنید.
ں باطری های نو و استفاده شده را با هم در دستگاه استفاده نكنید.
احتیاطات عمومی:
ں مراقب باشید که دستگاه و بازوبند ضربه نخورد و به زمین نیفتد.
ں پس ازاستحمام، مصرف الكل و کافیین، استعمال دخانیات، ورزش و یا خوردن از اندازه گیری فشار خون خودداری کنید.
ں مراقب باشید بازوبند بیش از حد باد نشود و تیوب هوا نیز زیاد خم نشود.
ں هنگام جدا کردن تیوب هوا، محل اتصال لوله هوا با بدنه را بكشید و از کشیدن خود تیوپ خودداری کنید.
ں هنگامی که بازوبند دور بازویتان قرار ندارد، آن را باد نكنید.
ں قسمت اطلاعات مهم مربوط به سازگاری الكترومغناطیسی ) (EMCرا در بخش داده های تكنیكی مطالعه کرده واز آن پیروی
و به تذکرات آن عمل نمایید.
ں قسمت دور انداختن صحیح این محصول را در بخش داده های تكنیكی هنگام دور انداختن دستگاه و سایر اجزای انتخابی
و متعلقات، مطالعه کرده واز آن پیروی نمایید.
3

-1فهرست عناوین
صفحه نمایش
نمایشگر تاریخ/ روز
سیستم بررسی دوبل
فشار خون سیستولیك
فشار خون دیاستولیك
علامت ضربان قلب
)در حین اندازه گیری چشمك می زند(
علامت ضعیف شدن باطری
علامت مقدار متوسط
علامت حافظه
علامت ضربان قلب نامنظم
علامت خطای حرکت
نمودار مندرج میزان فشار خون
علامت تخلیه هوا
راهنمای بستن صحیح بازوبند
نشان دهنده نبض و شماره حافظه
بدنه اصلی
صفحه نمایش
دکمه حافظه
دکمه شروع
دکمه های بالا/ پایین
دکمه تنظیمات تاریخ/ زمان )ساعت(
جك هوا
محفظه باطری
جك آداپتور )
ACبرای آداپتور ACانتخابی(
بازوبند
نوار آبی
تیوب هوا
دوشاخه تیوب هوا
گریپ )نگهدارنده(
بازوبند
)مناسب برای بازوهای 22-42سانتی متر(
ABCDFGHI JKLMN
O/I
4
- 2.2تنظیمات تاریخ و ساعت
- 1دکمه را فشار دهید.
- 2قبل از اینكه به اندازه گیری فشار خون برای اولین بار اقدام کنید صفحه نمایشگر را با تاریخ و ساعت دقیق تنظیم کنید.
- 3دکمه شروع را برای ذخیره کردن تنظیمات فشار دهید.
تذکرات:
اگر باطری ها به مدت 30ثانیه و یا بیشتر از دستگاه خارج شوند، تنظیمات تاریخ و ساعت نیاز به تنظیم مجدد دارند.
اگر تاریخ و ساعت تنظیم نشده باشد، در حین اندازه گیری و یا بعد از آن علامت ظاهر می شود.
-2آماده سازی
- 2.1جایگذاری باطری ها
-1درب محفظه باطری را باز کنید.
-2چهار باطری “)
”AAقلمی( را به نحوی که در محفظه باطری نشان داده شده است. قرار داده و سپس باطری
را به جای اولیه خود باز گردانید.
نكات مهم:
اگر
علامت ضعیف شدن باطری روی نمایشگر ظاهر شد، دستگاه را خاموش کرده و سپس تمام باطری ها را به طور
همزمان تعویض کنید.
مقادیر اندازه گیری شده حتی پس از تعویض باطری ها در حافظه باقی می مانند.
برای دور انداختن باطری های استفاده شده باید مطابق با قوانین ملی دور انداختن باطری ها رفتار نمود.
درب محفظه
ماه سال
دقیقه ساعت روز
(1دکمه های یا را برای تنظیم
فشار دهید.
(2دکمه را جهت تأیید فشار دهید.
سپس تنظیمات بعدی ظاهر می شود.
5
- 3.1استفاده کردن از بازوبند
در صورتی که آستین لباستان تنگ می باشد بهتر است لباس خود را بیرون بیاورید.
همچنین از قراردادن بازوبند روی لباس های کلفت خودداری کنید.
- 1لوله )سوکت( هوا را داخل جك هوا قرار دهید.
- 2بست پلاستكی روی کاف را روی بازوبند با دستتان نگه دارید و از محل )وضعیت( صحیح آن مطمئن شوید.
- 3بازوبند را بالای دستتان قرار دهید.
لبه پایینی بازوبند باید 1تا 2سانتی متر بالای آرنج باشد
. نوار آبی باید درست وسط داخل دستتان قرار بگیرد.
بست پارچه ای را محكم ببندید.
تذکرات:
ں هنگامی که اندازه گیری را از دست راست انجام می دهید، تیوب هوا در کنار آرنجتان خواهد بود. مراقب باشید که دستتان را رویتیوب هوا
نخوابانید ---.
ں فشار خون دست راست و چپ می تواند متفاوت باشد، و بنابراین اعداد متفاوتی را نشان می دهد. Omronپیشنهاد می کند که همیشه از یك دست برای
اندازه گیری استفاده بفرمایید. اگر مقادیر بین دو دست تفاوت قابل ملاحظه ای د اشت، لطفا با پزشك مشورت کنید که کدام دست برای اندازه گیری فشار
خون شما مناسب است.
- 3.2چگونگی نشستن به طور صحیح
برای اندازه گیری، لازم است که بر روی یك صندلی راحت، در اتاقی با دمای مناسب آرام بنشینید.
حمام نكنید، الكل یا کافیین ننوشید، سیگار نكشید و یا ورزش نكنید.
ں روی یك صندلی بنشینید، به نحوی که پاهایتان روی کف زمین به طور مسطح قرار بگیرد.
ں در حالی که پشتتان صاف است، به صورت عمودی بنشینید---.
ں بازوبند باید هم سطح با قلبتان قرار بگیرد---.
30دقیقه قبل از اندازه گیری
-3استفاده از دستگاه
6
- 3.3خواندن فشار خون
تذکرات:
ں برای لغو کردن اندازه گیری، دکمه شروع را فشار داده تا دستگاه خاموش شده و هوای داخل بازوبند تخلیه شود.
- 2دکمه شروع را فشار دهید.
بازوبند به طور خودکار شروع به باد شدن خواهد کرد.
-3استفاده از دستگاه
تكمیل شد پایان خالی شدن باد )در حال(باد شدن آغاز
سیستم
بررسی
دوبــل
اگرفشارسیستولیكشمابیشتر از220میلیمترجیوهاست:
بعد از آنكه بازوبند شروع به باد شدن کرد، دکمه شروع را فشار
دهید و تا زمانی که 30تا 40میلی متر جیوه بالاتر از فشار سیستولیك مورد
انتظارتان شد،نگه دارید .
تذکرات:
ں نمایشگر بیشتر از 299میلی متر جیوهنشان نخواهدداد.
ں فشار بیشتر از حدلازم را به کار نبرید.
راهنمای بستن بازوبند
7
سیستم بررسی دوبل
دکمه شروع را فشار دهید، سپس چراغ سیستم کنترل دوبل روشن می شود و خود دستگاه شروع به تشخیص خطای
دستگاه می کند. اگر دستگاه دقیق باشد و به درستی کار کند، چراغ سیستم کنترل دوبل در حین اندازه گیری روشن خواهد ماند.
اگر خطا تشخیص داده شود، چراغ سیستم کنترل دوبل چشمك می زند و روی نمایشگر ظاهر می شود.
راهنمای بستن بازوبند
راهنمای بستن بازوبند نشان می دهد بازوبند به میزان کافی محكم دور بازو بسته نشده است. حتی هنگامی که نمایش داده می شود،
باز می توان فشار خون را اندازه گرفت.
تذکر: این فشار خون اندازه گیری شده به علت بستن نادرست بازوبند قابل اعتماد نیست! لطفا بازوبند را مجددا ببندید، مراقب
باشید که بازوبند را به طور صحیح ببندید و سپس مجددا اندازه گیری را انجام دهید.
هنگامی که نمایش داده می شود، بازوبند به اندازه کافی محكم دور بازو بسته شده و فشار خون اندازه گیری شده دقیق و
قابل اعتماد است.
-3بازوبند را در آورید.
-4دکمه شروع را برای خاموش شدن نمایشگر فشار دهید.
نمایشگر، اندازه گیری را به طور خودکار در حافظه اش ذخیره می کند.
نمایشگر بعد از 2دقیقه به طور خودکار خاموش می شود.
توجه:
ں تحقیقات اخیر نشان می دهد که مقادیر زیر نشان دهنده فشار خون بالا است.
این معیار برای اندازه گیری فشار خون در منزل است.
برای انتخاب معیار اندازه گیری فشار خون حرفه ای در مطب ، لطفا به فصل 7مراجعه فرمایید.
“Er”

فشار خون سیستولیك بالاتر از 135میلی متر جیوه
فشار خون دیاستولیك بالاتر از 85میلی متر جیوه


ں نمایشگر فشار خون شما ضربان قلب نامنظم را نیز نشان می دهد. ضربانهای نامنظم قلب می تواند
نتایج اندازه گیری را تحت تأثیر قرار دهد. الگوریتم ضربان قلب نامنظم به طور خودکار تعیین
می کند که آیا اندازه گیری کارآمد بوده و یا باید تكرار شود. اگر اندازه گیری توسط ضربانهای
نامنظم قلب تحت تأثیر قرار بگیرد اما نتیجه معتبر باشد، نتیجه و نماد ضربان قلب نامنظم باهم
نمایش داده می شوند. ) ( اگر ضربانهای نامنظم قلب منجر به اندازه گیری نامعتبر شود، هیچ
نتیجه ای نمایش داده نمی شود. اگر نماد ضربان نامنظم قلب ) ( بعد از اندازه گیری نمایش
داده شود، اندازه گیری را تكرار کنید. اگر نماد ضربان قلب ) ( مكررا نشان داده شد، لطفا
پزشكتان را از این موضوع آگاه کنید.
ں اگر شما در حین اندازه گیری حرکت کنید، نماد خطای حرکت ) (روی نمایشگر ظاهر خواهد
شد. بی حرکت بمانید و اندازه گیری را تكرار کنید.
تذکر: قبل از اینكه مجددا فشار خون را اندازه گیری کنید، 2-3دقیقه منتظر بمانید. منتظر ماندن میان دو اندازه گیری به شریان ها
اجازه می دهد تا به حالت قبل از اندازه گیری فشار خون برگردند.
هشدار:
هرگز به خودتشخیصی و خود درمانی از نتایج اندازه گیری نپردازید. لطفاً از دستورالعمل های پزشكتان پیروی نمایید.
-3استفاده از دستگاه
8
- 3.4استفاده از حافظه دستگاه
دستگاهبهطورخودکارنتایجراتا90مورداندازهگیریذخیرهمیکند.همچنینمیتواندمیانگین رابراساس ازسه
گیری آخر در 10دقیقه محاسبه نماید. اگر در حافظه برای این دوره زمانی فقط دو اندازه وجود داشته باشد، میانگین بر اساس همان دو اندازه
گیریخواهدبود.اگردرحافظهبرایآندورهزمانیفقطیكعددوجودداشتهباشد،میانگینبراساسهمانیكعددخواهدبود.
تذکرات:
اگر حافظه پر شده باشد، نمایشگر قدیمی ترین قرائت ها را پاك خواهد کرد. هنگام بررسی اندازه گیری ها اگر تاریخ و ساعت دستگاه
تنظیم نشده است، به جای تاریخ و ساعت
“--:-“ نمایش داده می شود.
بررسی مقدار میانگین
-2دکمه حافظه را فشار دهید.
تذکر:
اگر هیچ نتیجه اندازه گیری در حافظه ذخیره نشده باشد، صفحه نمایش پایین نمایش داده می شود.
مشاهده نتایج ذخیره شده در حافظه
-1جهت میانگین داده ها، فشار دهید.
شماره حافظه به مدت یك ثانیه قبل از نرخ ضربان نمایش داده شده، ظاهر می شود. جدید ترین اندازه گیری با شماره آخرین
اندازه گیری 1می باشد.
-2دکمه یا را برای مشاهده اندازه گیری های ذخیره شده در حافظه فشار دهید.
: برای اندازه گیری های قدیمی تر
: برای اندازه گیری های جدیدتر
حذف تمام مقادیر ذخیره شده در حافظه:
هنگامی که نماد حافظه ) ( ظاهر می شود، ابتدا دکمه حافظه را فشار دهید.
سپس درحالیكه دکمهحافظهرابهپاییننگه داشتهاید،بهطورهمزمان دکمه
شروع را حدود 2-3ثانیه فشار دهید.
اندازهگیری میانگین اندازه
نمایش دکمه را
-3استفاده از دستگاه
نمایشگر تاریخ/
ساعت به صورت یكی در میان
حافظه
9

نمایشگر خطا علت چاره
ضربانهای قلب نامنظم تشخیص داده شده است. بازوبند را باز کنید. 2-3دقیقه صبر کنید و بار دیگر اندازه گیری
را انجام دهید. مراحل بخش 3.3را تكرار کنید. اگر این خطا
ظاهر شد، با پزشكتان تماس حاصل کنید.
مكررا
حرکت در حین اندازه گیری مراحل بخش 3.3را با دقت بخوانید و تكرار کنید.
بازوبند به طور صحیح بسته نشده است. بازوبند را به طور صحیح ببندید. به بخش 3.1مراجعه کنید.
باطری ها ضعیف هستند. شما باید تمام آنها را با باطری های نو قبل از آنكه به
طور کامل تمام شوند، تعویض کنید.
به بخش 2.1مراجعه کنید.
باطری ها فرسوده هستند. شما باید تمام آنها را با باطری های نو یكباره تعویض کنید.
به بخش 2.1مراجعه کنید.
لوله هوا متصل نیست. لوله اتصال هوا را کاملا وصل کنید.
به بخش 3.1مراجعه کنید.
بازوبند به طور صحیح بسته نشده است. بازوبند را به طور صحیح ببندید.
به بخش 3.1مراجعه کنید.
هوا از بازوبند نشت می کند. از بازوبند نو استفاده کنید.
به بخش 5مراجعه کنید.
بازوبند بیش از حد باد شده است. اندازه گیری را تكرار کنید. بی حرکت باقی بمانید و در حین
اندازه گیری صحبت نكنید.
به بخش 3.3مراجعه کنید.
اگر مكررا ظاهر شد، بازوبند را به طور دستی تا 30تا 40
میلی متر جیوه بالاتر از نتیجه اندازه گیری قبلی تان باد کنید.
به بخش 3.3مراجعه کنید.
“E2”
در هنگام باد کردن بازوبند به طور دستی، بازوبند
بیشتر از 299میلی متر جیوه باد شده است.
بازوبند را بیشتر از 299میلی متر جیوه باد نكنید.
به بخش 3.3مراجعه کنید
حرکت در حین اندازه گیری اندازه گیری را تكرار کنید. بی حرکت بمانید و در حین
اندازه گیری صحبت نكنید.
به بخش 3.3مراجعه کنید.
لباس به نحوی برای بازوبند ایجاد مانع کرده است. هرگونه لباسی را که مانع بازوبند می شود را در آورید.
به بخش 3.1مراجعه کنید.
خطای دستگاه با نمایندگی Omronکه کالا را از آن خریداری کردید و یا
نمایندگی اصلی تماس حاصل فرمایید.


-4عیب یابی و نگهداری
- 4.1نماد ها و پیام های خطا
10
-4عیب یابی و نگهداری
- 4.2نماد ها و پیام های خطا

مشكل علت چاره
نتیجه اندازه گیری بسیارپایین یا بسیار
بالا است.
بازوبند به طور صحیح بسته نشده است. بازوبند را به طور صحیح ببندید.
به بخش 3.1مراجعه کنید.
حرکت یا صحبت کردن در حین اندازه گیری. بیحرکتبمانیدودرحیناندازهگیریصحبتنكنید.
به بخش 3.3مراجعه کنید.
لباس مانع بازوبند شده است. هرگونهلباسیراکهمانعبازوبندشدهاست،درآورید.
بهبخش3.1مراجعه کنید.
بازوبند خوب باد نمی شود. تیوب هوا به طور کامل به بدنه اصلی متصل
نمی شود.
اطمینانحاصلکنیدکه تیوبهوا به طورکامل
متصل شده است.
بهبخش3.1مراجعه کنید.
هوا از بازوبند نشت می کند. بازوبند را با بازوبند جدیدی تعویض کنید.
به فصل 5مراجعه کنید.
باد بازوبند به سرعت خالی می شود. بازوبند شل است. بازوبندرابهطورصحیحببندیدبهنحویکهبه
طورمحكماطرافبازوپیچیده)بسته(شدهباشد.
به بخش 3.1مراجعه کنید.
نمی توان اندازه گیری کرد و یا عدد فشار خون
بسیار کم یا بسیار زیاد است.
بازوبند به قدر کافی باد نشده است. بازوبند را به نحوی که 30تا 40میلی متر
جیوه بالاتر از نتیجه اندازه گیری قبلی تان
باشد، باد کنید.
به بخش 3.3مراجعه کنید.
وقتی دکمه ها را فشار می دهید،
هیچ اتفاقی نمی افتد.
باطری ها خالی شده اند. باطری ها را با باطری های جدید تعویض کنید.
به بخش 2.1مراجعه کنید.
باطری ها درست در محلشان قرار نگرفته اند. هنگام قراردادن باطری ها به جهت)+/- توجه کنید.
به بخش 2.1مراجعه کنید.
(
سایر مشكلات دکمه شروع را فشار دهید و اندازه گیری را تكرار کنید.
اگر مشكل ادامه پیدا کرد، سعی کنید باطری ها را تعویض کنید.
اگر بازهم مشكل برطرف نشد، با نمایندگی
Omronکه کالا را از آن خریداری کردید و یا
نمایندگی اصلی تماس حاصل فرمایید.


11
- 4.3نگهداری
ں برای حفظ کردن دستگاهتان از آسیب های احتمالی، لطفا موارد زیر را مشاهده فرمایید:
ں بدنه اصلی و بازوبند را تحت دمای بالا، رطوبت، نم و یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
ں بازوبند را تا نكرده و یا محكم لوله نكنید.
ں قسمت های مختلف دستگاه را از هم جدا نكنید.
ں دستگاه را از ضربات و یا تكان های شدید حفظ کنید. )به طور مثال زمین خوردن دستگاه(
ں از مایعاتی که سریع بخار می شوند برای تمیز کردن دستگاه استفاده نكنید. )به طور مثال استون، الكل و (...
ں بازوبند را نشویید و یا آن را در آب فرو نبرید.
ں برای تمیز کردن بازوبند از بنزین، تینر و یا حلال های مشابه استفاده نكنید.
ں خودتان، شخصاً نسبت به تعمیر دستگاه اقدام نكنید. اگر مشكلی پیش آمد، با نمایندگی Omronکه کالا را از آن خریداری
کردید و یا نمایندگی اصلی که در پشت جلد دستورالعمل درج شده، تماس حاصل فرمایید.
ں دستگاه باید با یك پارچه نرم و خشك تمیز شود.
ں برای تمیز کردن بازوبند از یك دستمال نرم خیس و صابون استفاده نمایید.
کالیبراسیون)تنظیمات( و تعمیرات
ں صحت این نمایشگر فشار خون با دقت آزمایش شده است و برای یك عمر مفید طولانی طراحی شده است.
ں پیشنهاد می شود دستگاه هر دو سال یك بار بازبینی و بررسی شود تا از عملكرد درست و صحت دستگاه اطمینان حاصل شود.
لطفابانمایندگیفروش
OMRONویاخدماتمشتریانOMRONبهآدرسنوشتهشده در پشت جلد همین دفترچهمراجعه
نمایید.
- 4.4نگهداری
دستگاه را در زمانی که استفاده نمی کنید، در جعبه نگهداری کنید.
-1لوله اتصال هوا را از جك هوا جدا کنید.
-2تیوب هوا را به درون بازوبند با ملایمت تا کنید.
تذکر:
تیوب هوا را بیش از حد خم نكنید.
-3بازوبند و بدنه اصلی دستگاه را در جعبه نگهداری جای دهید.
دستگاه را در شرایط زیر نگه ندارید:
ں از خیس شدن دستگاه اجتناب کنید.
ں در معرض دمای شدید،رطوبت،نور مستقیم خورشید، گرد و غبار و یا بخارات خورنده.
ں در معرض لرزشها، تكانها و یا جایی که کج قرار بگیرد )و یا جاییكه زاویه دار قراربگیرد(.
-4عیب یابی و نگهداری
12

ابعاد بیرونی حدودا 123میلی متر )عرض( × 85میلی متر )ارتفاع( × 158میلی متر )طول(
ابعاد بازوبند حدودا 152میلی متر × 600میلی متر )بازوبند: مناسب بازوی: 22تا 42سانتی متر(
جنس بازوبند نایلون و پلی استر


محتوای بسته بدنه اصلی دستگاه ،بازوبند،دفترچه راهنما،محفظه نگهداری، باطری ها، کارت گارانتی،کارت فشار خون
تذکر:
ممكن است بدون اطلاع رسانی قبلی اصلاح تكنیكی روی موارد فوق صورت بگیرد.
ں این محصول OMRONتحت سیستم کنترل کیفیت سختگیرانه شرکت OMRON HEALTHCAREژاپن تولید شده
است. جزء اصلی نمایشگر های فشار خون
OMRONسنسور فشار آنهاست که در ژاپن تولید می شود.
ں دستگاه دارای شرایط فرمان است. )فرمان تجهیزات پزشكی(
ں نمایشگر فشار خون مطابق استاندارد اروپایی :1دستگاه اندازه گیری فشار خون غیر تهاجمی بخش
:2نیازمندی های عمومی و بخش
:3نیازمندی های تكمیلی برای سیستم های الكترومكانیكی اندازه گیری فشار خون طراحی شده است.
-6اطلاعات تكنیكی

اطلاعات مهم مربوط به سازگاری الكترومغناطیسی)(EMC
با افزایش تعداد دستگاه های الكترونیكی از جمله کامپیوترهای شخصی و تلفن های همراه، دستگاه های پزشكی مورد
ممكن است در معرض تداخل الكترومغناطیسی از سایر دستگاه ها قرار بگیرند.
تداخل الكترومغناطیسی می تواند موجب عملكرد نادرست دستگاه پزشكی شود و در نتیجه به طور جدی میتواند باعث عدم ایمنی
شود. دستگاه های پزشكی نباید با سایر دستگاه ها تداخل داشته باشند.
به همین منظور به جهت تنظیم نیازمندی های )
EMCسازگاری الكترومغناطیسی( با هدف جلوگیری از موقعیت های ایجاد
محصول ناایمن، استاندارد پایه گذاری شد. این استاندارد سطوح ایمنی را برای تداخلات
الكترومغناطیسی تا بیشترین سطوح انتشار الكترومغناطیسی برای دستگاه های پزشكی تعریف می کند.
دستگاه پزشكی توسط شرکت با سازگاری بهداشتی مراقبتی با استاندارد
برای ایمنی و انتشار تولید شده است. با این حال، نیازمند مراعات احتیاطات ویژه ای می باشد:
از تلفن های همراه و سایر دستگاه هایی که میدان های الكتریكی یا الكترومغناطیسی قوی تولید می کنند، در نزدیكی این دستگاه
پزشكی استفاده نكنید. این کار، می تواند منجر به عملكرد نادرست دستگاه شده و به طور جدی میتواند باعث عدم ایمنی شود.
پیشنهاد می شود این دستگاه ها را در فاصله حداقل 7متر از دستگاه قرار دهید.
مدارك بیشتر در مورد تطابق با در با آدرسی که در این دفترچه
دستورالعمل ذکر شده،در دسترس است.
همچنین این مدارك در سایت موجود است.
استفاده
OMRON HEALTHCARE
OMRON HEALTHCARE
www.omron-healthcare.com
کاربران خانگی برای اطلاع از جزییات محل و چگونگی انتقال این مورد برای بازیافت امن زیست محیطی، باید با خرده فروشانی
که این محصول را خریداری می کنند و یا اداره دولتی محلی شان تماس حاصل بگیرند.
با
کاربران حرفه ای باید با تأمین کننده هایشان تماس گرفته تا از چگونگی قرارداد خرید این دستگاه آگاه شوند. این محصول نباید
سایر پسماندهای تجاری برای دور ریختن مخلوط شود. این محصول حاوی هیچ گونه مواد خطرناك نمی باشد.
دور انداختن صحیح این دستگاه)پسماند تجهیزات الكتریكی و الكترونیكی(
این علامت روی محصول و یا در دستورالعمل آن نشان می دهد که این محصول در پایان طول عمرش
نباید با سایر پسماندهای خانوار دور ریخته شود. برای جلوگیری از صدمه احتمالی به محیط زیست و
سلامت انسان از دور ریختن پسمـاند کنترل نشده، خودداری کنید. لطفا این پسماند را از دیگر انواع
پسماندها جدا کرده و برای گسترش بازیافت ذخایر مواد آن را بازیافت کنید.
14


93/42/EEC
EN1060

80
180
160
140
130
120
85 90 100 110
فشار خون سیستولیك
)میلی متر جیوه(
فشار خون دیاستولیك
)میلی متر جیوه(
فشار خون بهینه
)مقدار هدف(
فشار خون طبیعی
مقدار فشار سیستولیك طبیعی
بیماری فشار خون ملایم
بیماری فشار خون متوسط
بیماری فشار خون شدید
فشار خون چیست؟
فشار خون اندازه گیری نیروی جریان خون در برابر دیواره های شریان هاست. فشار خون شریانی همواره در هر چرخه قلبی در حال
تغییر است.
بالاترین فشار در چرخه، فشار خون سیستولیك نامیده می شود و پایین ترین آن فشار خون دیاستولیك نامیده می شود.جهت
ارزیابی وضع فشار خون بیمار اطلاع از هر دو فشار سیستولیك و دیاستولیك ضروری می باشد.
ضربان قلب نامنظم چیست؟

ضربان قلب نامنظم ریتم ضربان قلبی است که بیشتر از %25از معدل ریتم ضربان پالس
قلب طبیعی در هنگام اندازه گیری فشار خون سیستولیك و دیاستولیك تغییر کند. فشار خون


اگرضربان قلبنامنظم بیش از دو بار در حین اندازهگیری دیدهشود،نمادضربان) (
قلب نامنظم روی نمایشگر هنگام نمایش دادن نتایج اندازه گیری ظاهر می شود.

آریتمی چیست؟ فشار خون
آریتمی وضعیتی است که ریتم ضربان قلب به علت سیستم بیوالكتریكی که ضربان قلب را ایجاد می کند، غیر طبیعی می شود. نشانه های
عمومی شامل ضربان قلب های حذف شده، انقباض زودرس، یا ضربان خیلی سریع غیر طبیعی )تاکیكاردی( و یا ضربان خیلی آهسته


غیرطبیعی)برادیكاردی(میباشند.
چرا اندازه گیری فشار خون در منزل مفید است؟
فاکتورهای زیادی مانند فعالیت فیزیكی، نگرانی یا
زمان اندازه گیری می تواند روی فشار خونتان تأثیر
بگذارد. یك بار اندازه گیری نمی تواندبرای یك تشخیص
دقیق کافی باشد. بنابراین بهترین کار اندازه گیری
فشار خونتان در یك زمان مشخص هر روز برای رسیدن
به نشانه دقیق هر گونه تغییرات در فشار خون می باشد.
فشار خون، صبح هنگام پایین تر و در هنگام عصر بالاتر است.همچنین فشار خون در تابستان پایین تر و در هنگام زمستان
بالاتر، در یك دوره زمانی و هر روز، یك زمان مشخص است تا هرگونه تغییرات در فشار خون را بتوان رصد کرد.
طبقه بندی فشار خون توسط سازمان جهانی بهداشت
سازمان بهداشت جهانی) ( و انجمن بین المللی فشار خون بالا) (طبقه بندی فشار خون را همانطور که در شكل نمایش
داده می شود را گسترش داده اند. این طبقه بندی بر اساس مقادیر اندازه گیری شده فشار خون روی افرادی که در بخش های
بیمارستان به طور سرپایی مداوا می شوند و در حالت نشسته هستند، انجام گرفته است.
تذکر: تعریف پذیرفته شده جهانی از فشار خون وجود ندارد.
اگرچه داشتن فشار خون سیستولیك کمتر از 100میلیمتر جیوه
به عنوان فشارخون پایین تلقی می شود.
ISH WHO
-7اطلاعات مفید در مورد فشار خون
ضربان قلب عادی
پالس
ضربان قلب نامنظم
بلند کوتاه
مثال: تغییرات در طول روز )مرد، 35ساله(
mmHg
200
150
100
50
6 12 18 24
منحنی بالایی: فشار خون سیستولیك
منحنی پایینی: فشار خون دیاستو