نحوه بدست آوردن کد کلید پژو 206از BSI
1396/11/28

 نحوه بدست آوردن کد کلید پژو 206از BSI
نحوه کد گذاري در اینگونه اتومبیل ها به دو صورت میباشد
نوع اول که در آدرس
60و 70ذخیره میشود
000060: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX AB CD
000070: A8 B1 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
CODE IS :
NW2T
نوع دوم کھ در آدرس 40ذخیره میشود
000040: XX XX XX XX XX XX
AC C8 B1 AF XX XX XX XX XX XX
CODE IS :
PN7S
جدول تبدیل کدھای ھگز و مشاھده اکسس کد اتومبیل

0 : CF A : BE K : B4 U : AA
1 : CE B : BD L : B3 V : A9
2 : CD C : BC M : B9 W : A8
3 : CC D : BB N : B1 X : A7
4 : CB E : BA O : B0 Y : A6
5 : CA F : B9 P : AF Z : A5
6 : C9 G : B8 Q : AE
7 : C8 H : B7 R : AD
8 : C7 I : B6 S : AC
9 : C6 J : B5 T : AB