پرسش و پاسخ در رابطه با مشکلات خودرو
1397/02/10

پرسش و پاسخ

 
 
 
🔵خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و با رها کردن سوییچ ، دوباره خاموش میشود؟؟؟
 
✳️ خراب شدن و نیم سوز شدن کویل
✳️خرابی پمپ بنزین
 
 
 
🔴روشن نشدن خودرو در هنگام استارت گرم ( یعنی 20 تا 30 دقیقه بعد از خاموش شدن موتور در تابستان )؟؟؟
 
✳️ سنسور دور موتور ایراد دارد ( این سنسور در اثر گرما زیاد کیفیت خود را از دست داده است ) یا براده های نوک آن تمیز شود.
 
 
 
 
🔵بد روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد ؟؟؟
 
✳️ سنسور دمای آب
 
 
 
🔴خودرو در هنگام روشن شدن دچار خام سوزی می شود ؟؟؟
 
✳️سنسور اکسیژن خراب است ( گرم کن آن کار نمی کند )
 
 
 
🔵خاموش شدن خودرو در دور آرام ؟؟؟
 
✳️ گیر کردن سوزن  استپر موتور
 
✳️پتانسیومتر دریچه گاز
 
 
 
🔴خاموش شدن خودرو در اثر ضربه مانند دست انداز یا تصادف؟؟؟ 
 
✳️ سوئیچ اینرسی عمل کرده است
 
 
 
🔵با ایجاد بار اضافی در دور آرام، موتور دچار لرزش یا خاموش می شود ؟؟؟
 
✳️ استپر موتور
 
✳️اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید
 
 
 
🔴با چرخاندن فرمان هیدرولیک در دور آرام، موتور دچار لرزش یا خاموش می شود ؟؟؟
 
✳️سنسور فشار فرمان هیدرولیک
 
✳️استپر موتور
 
✳️اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید.
 
 
پرسش و پاسخ
 
 
 
🔵خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و با رها کردن سوییچ ، دوباره خاموش میشود؟؟؟
 
✳️ خراب شدن و نیم سوز شدن کویل
✳️خرابی پمپ بنزین
 
 
 
🔴روشن نشدن خودرو در هنگام استارت گرم ( یعنی 20 تا 30 دقیقه بعد از خاموش شدن موتور در تابستان )؟؟؟
 
✳️ سنسور دور موتور ایراد دارد ( این سنسور در اثر گرما زیاد کیفیت خود را از دست داده است ) یا براده های نوک آن تمیز شود.
 
 
 
 
🔵بد روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد ؟؟؟
 
✳️ سنسور دمای آب
 
 
 
🔴خودرو در هنگام روشن شدن دچار خام سوزی می شود ؟؟؟
 
✳️سنسور اکسیژن خراب است ( گرم کن آن کار نمی کند )
 
 
 
🔵خاموش شدن خودرو در دور آرام ؟؟؟
 
✳️ گیر کردن سوزن  استپر موتور
 
✳️پتانسیومتر دریچه گاز
 
 
 
🔴خاموش شدن خودرو در اثر ضربه مانند دست انداز یا تصادف؟؟؟ 
 
✳️ سوئیچ اینرسی عمل کرده است
 
 
 
🔵با ایجاد بار اضافی در دور آرام، موتور دچار لرزش یا خاموش می شود ؟؟؟
 
✳️ استپر موتور
 
✳️اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید
 
 
🔴با چرخاندن فرمان هیدرولیک در دور آرام، موتور دچار لرزش یا خاموش می شود ؟؟؟
 
✳️سنسور فشار فرمان هیدرولیک
 
✳️استپر موتور
 
✳️اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید.