سانروف
1397/02/26

 
سانروف 
 
 
✳️نحوه کالیبره کردن سانروف هنگامیکه سانروف باز شده و موتور آن از رگلاژ خارج شده است.
 
💢شرایط کارکرد موتور سانروف:
 
🔵موتور با اطلاعاتی که از کنترل یونیت سانروف دریافت می کند عمل می نماید. موتور سانروف در مجموع 7 دور در جهت ساعت گرد (حرکت رو به جلوی سانروف) و 7 دور در جهت پاد ساعت گرد(حرکت رو به عقب سانروف) می چرخد. همچنین موتور 1.5 دور در جهت ساعت گرد(حرکت رو به بالای سانروف) و 1.5 دور در جهت پادساعت گرد(حرکت رو به پایین سانروف) خواهد داشت که لازم است قبل از کالیبره کردن این موارد مورد توجه قرار گیرد.
 
 
 
✳️مراحل کالیبره کردن سانروف:
 
1⃣در ابتدا سانروف را در حالت بسته قرار دهید بطوریکه سانروف در وضعیت هواکش قرار داشته باشد.
 
2⃣موتور سانروف را باز کرده و جهت تست در دست خود نگهدارید.
 
3⃣ دکمه باز شدن سانروف را فشار دهید تا موتور سانروف 7 دور بچرخد.در این حالت سانروف در انتهای کورس باز شدن قرار دارد.
 
4⃣ دکمه بسته شدن سانروف را فشار دهید تا موتور سانروف 7 دور بچرخد. در این حالت سانروف در انتهای کورس بسته شدن قرار دارد.
 
5⃣دکمه بسته شدن سانروف را مجددا فشار دهید تا موتور سانروف 1.5 دور چرخش داشته باشد در این حالت سانروف در انتهای کورس باز شدن(وضعیت هواکش) قرار گرفته است.
 
6⃣ در این حالت موتور سانروف را در موقعیت خود ببندید و مرحله کالیبره شدن اتمام یافته است.