ظرفيت باتري
1397/04/05

 

 
✅ ظرفيت باتري
 
 
💢ظرفيت باتري به مقدار الكتريسيته مورد نياز براي تغذيه تجهيزات برقي خودرو بستگي دارد.
 
 
 
💢 در صورت نصب تجهيزات الكتريكي اضافه مطابق با  استاندارد@diagcarman  شركت خودروساز، ممكن است باتري با ظرفيت بيشتر از ظرفيت باتري اصلي مورد نياز باشد.
 
 
 
💢 اين موضوع در صورتي مجاز است كه در دفترچه راهنماي مشتري خودرو، درج شده باشد.