فاصله دهانه شمع
1397/04/27

 فاصله دهانه شمع 

 
☑️در اتومبیل هاي سواري بین 65/0 تا 80 /0 میلی متر و در سیستم انژكتوري بين 95/0 الي 1  میلی متر می باشد و با فيلر تنظيم مي شوند. فيلر شمع پيكان 70/0 ميلي متر و يا 018/0 اينچ مي باشد.
 
☑️هر شمع بطور متوسط 15000 تا 25000 کیلومتر بازده مناسبي دارد و بعد از هر 5000 کیلومتر مورد بررسی قرار می گيرد. علائم ظاهري شمع، مانند موارد زير، كمك به بررسي نحوه عملكرد موتور مي كند.
 
1⃣ اگر پایه شمع پس از مدتی کار کردن در موتور برنگ قهوه ای باشد، شمع سالم و مناسب است.
2⃣ اگر دهانه شمع دوده یا کربن گرفته باشد، شمع در موتور سرد باقی می ماند و ارزش حرارتی آن بالا است.
 
3⃣ اگر پایه شمع پس از مدتی کار کردن موتور سولفات مانند(سفیدک) بزند نشانه آن است که شمع در داخل سیلندرسرخ شده و ارزش حرارتی آن کم می باشد و می بایست از شمعی با ارزش حرارتی بالاتر استفاده نماییم.
 
 از عوامل ضعیف شدن جرقه شمع مي توان به  رسوب گرفتگي و روغنی بودن دهانه شمع و ترک داشتن عایق چینی شمع اشاره نمود.
 
چنانچه دهانه شمع زیادتر از حد مجاز  فيلر گيري شود باشد سبب عواملي چون، سوختن کویل، افزايش طول جرقه و آوانس ميشود. بنابراين اگر دلكو را ريتارد نمائيم شتاب خودرو افزايش يافته و قدرت آن كاهش مي يابد.
 
همچنين اگر دهانه شمع كمتر از حد مجاز فيلر گيري شود از قدرت جرقه كاسته ميشود بنابراين شمع دوده مي زند. در اين صورت اگر دلكو را آوانس نمائيم، قدرت خودرو افزايش يافته وليكن شتاب آن كاهش مي يابد.