کم کردن روغن موتور
1397/05/02

 کم کردن روغن موتور

 
 
 
📛علاه بر عوامل کم کردن روغن موتور در بعضی از مواقع به دلیل پاره ای  اشکالات میزان کم شدن روغن موتور افزایش می یابد. که باید با دقت  به آن توجه کرد و در جهت رفع آن اقدام  کرد.
 
 
 
🔴سطح روغن از محدوده مجاز بالاتر است در این حال باید  روغن را تا زیر  حد مجاز بالایی تخلیه نمود.
 
🔴🔴 روغن با ویسکوزیته نامناسب  و کمتر از توصیه سازنده خودرو  انتخاب شده است ،روغن باید تخلیه شود و روغن مناسب جایگزین گردد.
 
 
 
🔴🔴🔴 دمای روغن از حد نرمال بالاتر رفته است باید اشکالات مکانیکی را مورد  توجه قرار داد.
 
 
 
🔴🔴🔴🔴روغن از طریق آب بندها ی میل سوپاپ و میل لنگ به بیرون نشت می کند اشکالات آب بندها باید بر طرف گردد.