درچه مواردی ایسیو باید دانلود شود
1397/05/04

 درچه مواردی ایسیو باید دانلود شود :

 

 
بعدازمدتی که خودرو کار میکند برنامه های درون آن دچارمشکل میشود و اثراتی از قبیل گاز خوردن بی مورد _بالارفتن پاشش سوخت _ثابت ماندن ولتاژسنسور اکسیژن روی یک عدد خاص _ثابت ماندن یاخارج شدن عدد استپ موتور ازحداستاندارد _بدعمل نمودن سیستم خنک کننده _روشن شدن چراغ چک به دلیل خطاهای بی مورد و....نیاز به برنامه ریزی مجدد دارد.