كددهي ريموت فابريك خودروهاي چيني
1397/05/06

 🔑كددهي ريموت فابريك خودروهاي چيني

 
 
⭕️ابتدا داخل خودرو بنشينيد.دربها را بسته و مصرف كننده ها مثل راديو  پخش و چراغها و....را به جز فلاشرها كه قادر به قطع آن نمي باشيد از مدار خارج كنيد.
 
⭕️⭕️سوييچ را داخل مغزي قرار داده  وقفل فران را آزاد كنيد.
 
 
 
⭕️⭕️⭕️سوييچ موتور را باز نموده تا چراغهاي پشت آمپر روشن شود.سپس آنرا را ببنديد در اين زمان چراغ سكيوريتي جلوي داشبورد يكبار چشمك ميزند اين عمل بايد حدود 2 ثانيه طول بكشد.
⭕️⭕️⭕️⭕️مجددا عمليات بند 3 را بدون توقف و پيوسته  تكرار كنيد. 
 
 
 
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️سوييچ را مجددا باز كنيد در اين هنگام چراغ سكيوريتي شروع به چشمك زدن مينمايد سپس قطع ميگردد و نيز مجددا شروع به چشمك زدن نموده و خاموش مي شود .سپس دكمه UN LOCK رافشرده نگه داشته همزمان سوييچ 
را ببنديد و منتظر بمانيد تا چراغ سكيوريتي كاملا خاموش گردد.
 
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️کلید  را خارج كرده و ابتدا دكمه UN LOCK و سپس دكمه LOCKرا با تو قف فشار دهيد در صورت صحت انجام عمليات فوق ،قفل دربها باز و بسته مي شوند.در غير اينصورت و عدم فعال شدن  ريموت  كنترل مي بايست عمليات فوق مجددا تکرار شود.