علائم تاب دیده گی سرسیلندر
1397/05/07

 ‌ ‌ علائم تاب دیده گی سرسیلندر

 
سوختن مرتب واشر سرسیلندر 
موتور دیر روشن شده و بد کار می کند 
کمپرس داخل کربراتور و اگزوز و کارتر و رادیاتور می گردد 
گرم کردن زیاد موتور
مخلوط شدن اب و روغن 
اب سوزی (خارج شدن بخار اب از اگزوز)