استپرموتور
1397/05/21

 استپرموتور

 
1⃣ -سوئیچ را در حالت off قرار دهید.
 
2⃣ -کانکتور دسته سیم استپرموتور را با آزاد کردن خارضامن جدا کنید.
 
3⃣ -مقدار مقاومت الکتریکی سیم پیچ های استپر موتور را اندازه گیری کنید.
 
4⃣ -مولتی متر را در وضعیت اهم قرار دهید.
 
5⃣ -پراپ های مولتی متررا به پایه های (DوA) وسپس (CوB) وصل کنید.
 
 -اگرمقاومت ۴۸ الی ۵۵ اهم است استپر موتور سالم است.
 
1⃣ -دسته سیم استپر موتور را از نظر قطع بودن بررسی کنید،
 
2⃣ -کابل منفی باتری راجدا کنید.
 
 
3⃣ -سوکت خاکستری رنگ (M²) راازECU جدا کنید.
 
4⃣ -مولتی متر رادر وضعیت اهمی یا تست دیودی قرار دهید.
 
 
5⃣ -چگونگی ارتباط مدار در دسته سیم و ترمینال ها را بررسی کنید؛
 
 -مابین ترمینالE۳ و ترمینال D۱ از سوکت خاکستری رنگ ECU
 
 -مابین ترمینال D۲ و ترمینال D۳ از سوکت خاکستری رنگ ECU
 
توجه: خرابی یا عملکرد نامطلوب استپر موتور وضعیت های زیر را ایجاد می کند: 
 
۱-عدم پایداری دورآرام موتور.
 
۲-خاموش شدن موتور با رهاکردن پدال گاز.
 
۳-افزایش بیش ازحد دورآرام موتور.
 
۴-کاهش دورموتور هنگام فعال شدن کمپرسور کولر در دور آرام.
 
 
توجه۲:جرم گرفتگی استپر موتور و نشیمنگاه روی محفظه دریچه گاز باعث عدم پایداری(متغیربودن)دورآرام می شود. می توان با پیاده کردن و تمیز کردن استپر موتور نشیمنگاه آن عیب رابرطرف کرد. 
 
تنظیم استپر موتور:
 
۱-بادستگاه عیب یاب.
 
۲-به روش باز وبسته کردن سوئیچ: 
 
در این روش سوئیچ خودرو را باز کنید و۷ ثانیه صبرکنید وبعد سوئیچ را ببندید و ۷ ثانیه صبر کنید، این کار را ۶ بار انجام دهید به صورت پیوسته، استپر موتور تنظیم میشود.
 
 اخطار:
 
-اتصال ولتاژ۱۲V باتری به پایه های استپر موتور باعث خرابی قطعه می گردد.
 
-بیرون کشیدن محور استپر موتور باعث خرابی وازتنظیم خارج شدن آن می شود