انواع نسل های کروز کنترل
1397/05/28

 انواع نسل های کروز کنترل:

1- نسل اول سيستم كنترل سرعت معمولي، كه فقط سرعت را كنترل مي كند و فاصله زماني در آن كنترل نمي شود.

2- نسل دوم علاوه بر كنترل سرعت، قابل تطبيق با شرايط رانندگي و كنترل فاصله زماني است.

3- نسل سوم كه نسل پيشرفته اين سيستم حساب مي شود؛ با داشتن دو سنسور در جلو و در عقب خودرو فاصله زماني را هم در ناحیه جلو و هم عقب خودرو كنترل مي كند.