صدای زوزه جعبه دنده و دیفرانسیل را چگونه از یکدیگر تشخیص دهیم ؟
1397/06/10

 

 
صدای زوزه جعبه دنده و دیفرانسیل را چگونه از یکدیگر تشخیص دهیم ؟
 
 
🆘 با سرعت هشتاد کیلومتر حرکت کنید
 
 🕹دنده را خلاص کنید, 
 
🎯اگر صدای زوزه قطع شد,
☑️ گیربکس مشکل دارد,
 
🎯 اگر صدای زوزه قطع نشد,
 ☑️دیفرانسیل مشکل دارد, 
 
🆘شاید باور نکردنی باشد که دانستن تنها همین نکته چه میزان خسارتهای مالی شما را کاهش می دهد