حسگر موقعیت دریچه گاز ومدارآن:
1397/06/26

 حسگر موقعیت دریچه گاز ومدارآن:

 
 
 حسگر موقعیت‌دریچه گاز بر روی محفظه دریچه‌ گاز قرار دارد  با ولتاژ ثبت ۵ توسط ECU‌ تغذیه می گردد این‌ حسگر یک‌ پتانسیومتر است‌که متناسب با موقعیت دریچه گاز ولتاژ به ECU ارسال و موقعیت دریچه گاز را تعیین می کند.
 
 
 
پین های کانکتور و ترمینال های کانکتور 
 
حسگر موقعیت دریچه‌گاز را از لحاظ ضعیف شدن، خرابی،خارج‌شدن و خوردگی بررسی کنید.
 
 
سوئیچ را در حالت off قرار دهید.
 
کانکتور دسته سیم حسگر موقعیت دریچه گاز را با آزادکردن خار ضامن جدا کنید.
 
مقدا مقاومت الکتریکی حسگرموقعیت دریچه گاز را اندازه گیری کنید:
 
دسته سیم یدکی را به حسگر متصل کنید.
 
مولتی متر را دروضعیت اهم قراردهید.
 
پراپ های مولتی متر را به سیم متصل به پایه های۱و۳وصل کرده و مقدار مقاومت حسگر را اندازه گیری کنید.
 
 
مقدار مقاومت۴ کیلو اهم.
 
پراپ های مولتی متررا به سیم متصل به ۱و۲ وصل کرده وسپس دریچه گاز را به آرامی بازکنی در حالت این مقاومت کاهش می یابد.
 
اگر مشکل برطرف نشد به مرحله بعد بروید؛
 
 
 
مقدار ولتاژ حسگر موقعیت دریچه گاز را اندازه گیری کنید:
 
 
 
دسته سیم یدکی را مابین کانکتور حسگر موقعیت دریچه گاز و کانکتور دسته سیم آن وصل کنید.
 
مولتی متر را در وضعیت اندازه گیری ولتاژ مستقیمDC قراردهید.
 
پراپ های مولتی متر رابه دسته سیم یدکی پایه های۱و۴ وصل کنید.
 
 
 
اخطار: ازاتصال پراپ ها یاسیم های دسته سیم جلوگیری کنید.
 
 
 
موتور خودرو را روشن کنید.
 
دریچه گاز را به آرامی بازکرده و ولتاژ حسگر را اندازه گیری کنید.
 
 
 
اگرولتاژ بین ۰ الی ۵ ولت مثبت است حسگر سالم است.
 
به مرحله بعدبروید.
 
دسته سیم حسگر موقعیت دریچه گاز را از لحاظ قطع بودن بررسی کنید.
 
 
 
کابل منفی باتری را جدا کنید.
 
دسته سیم حسگر موقعیت دریچه گاز را جدا کنید.
 
کانکتورهای ECU را جدا کنید.
 
مولتی متر را در وضعیت اهمی یاتست دیودی قرار دهید.
 
چگونگی ارتباط مدار در دسته سیم وترمینال ها را بررسی کنید.
 
 
 
مابین ترمینال ۱ کانکتور حسگر و ترمینالC۳ ازکانکتور خاکستری رنگ ECU
 
مابین ترمینال ۲ کانکتور حسگر و ترمینالB۴ از کانکتور مشکی رنگ ECU
 
مابین ترمینال ۳ کانکتور حسگر وترمینالA۳ از کانکتور مشکی رنگECU
 
 
 
❗️توجه: خرابی یا عملکرد نامطلوب حسگر موقعیت دریچه گاز وضعیت های زیر را ایجاد می کند:
 
 
خاموش دادن موتور هنگام گازدادن به علت قطع پاشش.
 
نوسان زیاد دور هنگام گاز دادن.
 
عدم تطبیق دورموتور باحرکت دریچه گاز