زمان تعویض کنیستر
1397/07/08

زمان تعویض کنیستر

 
 
مطابق استانداردهای معتبر صنایع خودرو سازی در صورت منفی بودن نتیجه تست عملکرد توسط مراکز معاینات فنی خودرو، ۳۰ هزار کیلومتر در شرایط عمومی ، ۲۴ ماه بعد از زمان نصب،نشت بنزین از سر شیلنگی هوای آزاد،تجمع بخار در باک و انتشار ناگهانی در زمان باز کردن در آن،انتشار بوی بنزین اطراف خودرو،مشاهده هر گونه ضایعات سطحی یا شکستگی روی کنیستر باید نسبت به تعویض کنیستر اقدام شود.
 
 
 
زمان فوق مشروط به عدم وجود هر گونه عیب ونقص روی کنیستراست. بازدید دوره ای جهت اطمینان از عملکرد کنیستر کاملا ضروری است .
نحوه تعویض ابتدا سر شیلنگی بخارات بنزین و تصفیه را از پورت ها روی کنیستر جدا کرده سپس بدنه کنیستر را از محل پایه ها خارج کنید .کنیستر جدید را در محل پایه ها مونتاژ و سپس سرشیلنگی بخار بنزین و تصفیه را مطابق ترتیب قبلی در محل خود نصب کنید.
 
 
 
در هنگام نصب شیلنگ ها دقت لازم جهت جلوگیری از شکستن سرشیلنگی ها صورت پذیرد و از اعمال نیروهای جانبی یا خمشی اجتناب شود.