مشکلات سیستم سوخت رسانی(دریچه گاز )
1397/07/10

برای بر طرف کردن برخی از مشکلات سیستم سوخت رسانی(دریچه گاز ) وECU توصیه می شود هر هفته عمل restart را به شکل زیر انجام دهید

 
 
سویچ را باز کنید
 
10ثانیه بعد ببندید
 
10ثانیه بعد باز کنید
 
 
 
10ثانیه بعد ببندین 
 
۱۰ثانیه بعد باز کنید و یکبار پدال گاز را تا انتها فشار دهید و رها کنید و سوییچ را ببندین, 
 
 
 
حال بدون فشار دادن پدال گاز خودرو را روشن کنید, 
در این زمان دریچه گاز معرفی و ریست شده است.