سیستمARP
1397/07/15

سیستمARP

 
اصطلاح arp به طور پيوسته ميزان شتاب جانبي خودرو را به كمك سنسور ويژه اي تحت كنترل  دارد و در صورتي كه شتاب جانبي از عدد تعيين شده از سوي شركت خودرو فراتر برود، وارد عمل مي شود و براي جلوگيري از واژگوني، با درگير كردن ترمز چرخ هايي كه در سمت بيرون پيچ هستند مانع از بلند شدن چرخ هاي داخل پيچ و در نتيجه واژگوني خودرو مي شود.
 
 
البته همانگونه كه گفته شد اين سيستم كنترل پايداري خودرو يا esp است و به اين ترتيب در چنين وضعيتي حتي مي تواند ميزان باز بودن دريچه گاز خودرو را نيز كنترل كند و با كاستن از دور موتور ، تعادل را به خودرو باز گرداند. 
 
كاربرد اين سيستم در خودروهاي سواري عموميت ندارد چرا كه پديده واژگوني در پيچ هاي تند در اين خودروها نادر است و واژگوني اين خودروها بيشتر در اثر تصادف و سهل انگاري اننده رخ مي دهد كه در اين موارد سيستم arp نمي تواند كمكي به راننده بكند و esp است كه وظيفه دارد مانع از خروج خودرو از پيچ شود