علائم خرابی شیربرقی کنیستر
1397/07/16

علائم خرابی شیربرقی کنیستر 

 
 
مجموعه کنیستر شامل 
 
مخزن کربن کنیستر 
شیر برقی کنیستر 
شلنگهای انتقال 
 
میباشد, 
 
 
طراحی این مجموعه جهت جلوگیری از آلودگی هوا میباشد, (الودگی ناشی از بخارات بنزین  
 
در این بحث به شیر برقی کنیستر میپردازیم
 
در برخی موتورها، خراب شدن شیر برقی کنیستر، فقط باعث روشن شدن چراغ چک می شود و نشانه دیگری ندارد.
 
 
 
ولی اگر پارگی شیلنک کنیستر، یا شکستگی کنیستر اتفاق افتاده باشد، در برخی خودروها بوی شدید بنزین در اتاق احساس می شود.
 
 
 
 در این حالت، گاهی صدای "چِق چِق" یا "تِق تِق" از موتور شنیده می شود، که مربوط به بکار افتادن شیربرقی کنیستر است.