علائم خرابی سنسور دمای مایع خنک کننده موتور
1397/09/24

 علائم خرابی سنسور دمای مایع خنک کننده موتور

 
خرابی سنسور دمای آب به دو صورت اتفاق می افتد:
 
 سنسور، دمای آب را به اشتباه بالاتر از واقعیت گزارش می کند، که در این صورت ECU سوخت را بسیار رقیق می کند و در نتیجه:
 
یا "موتور روشن نمی شود".
 
 و یا اینکه "با استارت های زیاد روشن می شود و وقتیکه روشن شد، بسختی گاز می خورد و توان کمی خواهد داشت."
 
سنسور، دمای آب را به اشتباه پایینتر از واقعیت گزارش می کند، که در این صورت ECU سوخت را بسیار غلیظ می کند و در نتیجه:
 
یا "موتور روشن نمی شود".
 
یا اینکه "با استارت های زیاد روشن می شود و وقتیکه"روشن شد، دود سیاه زیادی از اگزوز خارج می شود و موتور توان کمی خواهد داشت، مصرف سوخت در این حالت بشدت افزایش می یابد."