تست کوئل های دوبل خطی (206. سمند موتور ملی ....)
1397/10/20

تست کوئل های دوبل خطی (206. سمند موتور ملی ....):
 
 
 تست سیم پیچ اولیه کوئل اول: ابتدا سوکت کوئل را کشیده و دو سر پروب اهم متر را به پایه های 1 و 4 اتصال می دهیم . مقاومت باید حدود 6/0 اهم باشد.
 
تست سیم پیچ اولیه کوئل دوم: دو سرپروب اهم متر را به پایه های 2 و 3 اتصال می دهیم . مقاومت باید حدود 6/0 اهم باشد.
 
در غیر این صورت سیم پیچ اولیه کوئل ها ایراد دارد و کوئل باید تعویض شود.
 
 تست سیم پیچ ثانویه کوئل اول: ابتدا کوئل را از سر شمع ها جدا می کنیم. سپس دو سر پروب اهم متر به برجک های خروجی کوئل اول یعنی برجک مربوط به شمع های 1 و 4 اتصال می دهید مقاومت باید حدود 22 کیلو اهم باشد.
تست سیم پیچ ثانویه کوئل دوم: دو سر پروب اهم متر را به برجک های کوئل دوم یعنی برجک مربوط به شمع های 2 و 3 اتصال می دهیم. مقاومت باید حدود 22 کیلو اهم باشد.
 
در غیر اینصورت سیم پیچ ثانویه کوئل ها ایراد دارد و کوئل باید تعویض شود.
 
تنظیم مقدار ولتاژ خروجی و آوانس جرقه زنی به عهده ECU می باشد.
 
قسمتی را که سوکت به کوئل وصل می شود ، ورودی کوئل (سیم پیچ اولیه) می گویند.
 
قسمتی را که وایرها و یا مستقیما شمع ها به کوئل دوبل معمولی به این صورت است که از طرف سوکت برای وایر شمع های 1 و 4 و در طرف مقابل وایر شمع های 2 و 3 است. جابجا شدن وایر های 1 و 4 با هم و 2 و 3 باهم فرقی نمی کند، چون کوئل ها جفت جفت می زنند.