علتهای روشن شدن چراغ چك و نرفتن روي گاز
1397/12/11

 علتهای روشن شدن چراغ چك و نرفتن روي گاز :👇
 
 نشتي در مدار فشار قوي يا ضعيف گاز 
 
 خرابي شير برقي سر مخزن 
 
 
خرابي رگلاتور كه توسط دستگاه عيب ياب يا صداي غير عادي قابل تشخيص است 
 
 بسته بودن شير دستي مخزن 
 
 خرابي سنسور دماي هواي بيروني