رنگ دود اگزوز نشانه چیست؟
1397/12/14

 رنگ دود اگزوز نشانه چیست؟ (قسمت اول)

 

 
بدون دود (خاکستری بسیار کم رنگ)
در این حالت آلاینده های خروجی از اگزوز در حد استاندارد قرار داشته و موتور سالم بوده و دود نمی کند (حتی موتور دیزلی)، بدین معنی که وقتی نوک انگشت خود را به لوله اگزوز می زنیم، نباید چرب یا سیاه شود. 
 
دود آبی
 
اگر از اگزوز خودرو دود آبی خارج می شود نشانه روشن و بسیار قطعی این است که موتور در حال سوزاندن روغن بوده و این زمانی روی می دهد که سوپاپ های دود و هوا، رینگ های پیستون و یا توربو شارژر، فرسوده شده و روغن از طریق آن ها به درون محفظه احتراق نشت می کند. 
 
 
 
 به طور کلی دود آبی خروجی از اگزوز را می توان در دو حالت زیر مورد بررسی قرار داد: 
 
موقتی: روغن سوزی ناشی از خلاصی بیش از حد گیت سوپاپ است. در این حالت معمولا روغن کم نمی کند و در موقعی که موتور پر گاز کار می کند دود قطع می شود. 
 
 
 
 دائمی: اگر موقع کم گاز یا پر گاز کار کردن، موتور به طور دائم دود کند، روغن سوزی ناشی از رینگ و پیستون یا متعلقات تنه سیلندر و سرسیلندر است.