استارت موتور را نمی چرخاند و نور چراغ جلو نیز خوب است
1397/12/21

 استارت موتور را نمی چرخاند و نور چراغ جلو نیز خوب است

 
علتهای احتمالی
1- سولونوئید استارت معیوب است
2- معیوب یا کثیف بودن بندیکس
3- سوئیچ استارت معیوب است
 
رفع عیب
1- تعویض یا تعمیر
2- جا شیار دنده استارت را تمیز نمایید
 
 
در حالی که نور چراغ جلو نیز کم باشد:
▫علتهای احتمالی
1- معیوب یا ضعیف بودن باتری
2- کابل های باتری خورده و زنگ زده، یا اتصال ها شل است.
 
رفع عیب
1- باتری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل نمایید.
2- تعویض باتری
3- پست های باتری را تمیز یا تعویض کرده و اتصال برق باتری و موتور استارت را محکم کنید