آموزش تعمیرات نرم وسخت افزاری مبایل
1394/05/28

آموزش تعمیرات موبایل قسمت نرم افزاری و سخت افزاری

سوئیچ آنتن:اولین دریافت کننده سیگنال بعد از آنتن می باشد و وظیفه ی تعیین حالتrx,txرادارد و درواقع سوئیچ آنتن رابه قسمت rx ,txاتصال می دهد. این قطعه هم دردریافت و هم درارسل امواج موثر می باشد.کاراین قطعه تغییر فاز بین خطوط فرستند و گیرنده می باشد. این اختلاف فاز نمی گزارد که تداخل بین فرکانس فرستنده و گیرنده می باشد و معمولا در صورت رطوبت می تواند باعث اتصال این قطعه و خرابی آن می شود. معایب سوئیچ آنتن:*عدم آنتن دهی*ضعف آنتن*پرش آنتن
Rx filter: وظیفه جداسازی سیگنال اصلی از سیگنال های ناخواسته رابرعهده دارد.حساسیت گیرندگی یک موبایل علاوه برتقویت کننده گیرندگی به فیلتر های گیرندگی  نیز بستگی دارد. در گوشی هایی که دارای آنتن دهی با کیفیت بالا می باشند . این فیلتر در اثر رطوبت خراب می گرددو باعث قطعی آنتن و نداشتن سیگنال می گردد.در صورت خرابی کامل گوشی اصلا کار نمی کند و در صورت خرابی جزئی گوشی قاطی می کند.
Rx amp: تقویت کننده های گیرندگی:این قطعه در اکثر گوشی ها به شکل یکicکوچک و یا یک قطعه مانند ترانزیستور ولی با4پایه که کی از پایه های آن بزرگتر می باشد. کاراین قطعه تقویت دامنه سیگنال در مسیر دریافت می باشد.درصورت خرابی گیرندگی آنتن نداریم.
Rx vc نوسان گیرندگی: این قطعه بصورت یک پک فلزی می باشد.وظیفه این قطعه باساخت سیگنالی به نام io نوسان محلی و ارائه آن بهrfجهت دمد لاسیون انجام می گیرد.در صورت خرابی آنتن نخواهیم داشت.
Rxبنابراین آنچه راکه مربوط به بارچارت و شکل آنتن است به طبقه rxمربوط می گردد. ضعیف بودن rxبه نوعی در خروجی pfاثر می گذارد و مصر باتری رابیشتر می کند به این معنا که اندازه گیری فاصله بین گوشی و btsبراساس قدرت سیگنال های دریافتی rxمی باشد.هرچه قدرت سیگنال ها کمتر باشد به معنای بیشتر شدن فاصله می باشد. برای تست مدار rxابتدا سرچ دستی می کنیم اگر بعد از 25-30ثاینه شبکه مدار را شناخت مدار rxسالم می باشد و در غیر اینصورت no networkمیزند.

آموزش تعمیرات موبایل,آموزش تعمیر موبایل
Rspیا rf ic
یکی از اصلی ترین وظایف این icمدولاسیون و دمدولاسیون می باشد.فرکانسی که برای مدلاسیون و دمدولاسیون این قطعه مورد نیاز است از طریق کریستال اصلی وvcoتولیدمی شود. سیگنال های rx ,txدر اینicساخته می شود بصورتیکه سیگنال های دریافت شده از btsدراین ic با عمل دمدولاسیون به سیگنال های قابل  پردازش تبدیل می شود و به بخض صوت ارسال می گردد.
Vinku-hinku: در قسمت rfگوشی های جدید به دلیل پشتیبانی از مدwcdmaکه به وسیله این سیستم حجم بالائی از اطلاعات را (یک جا توسط یک فرکانس ارسال می کند) .
Vinku:پردازش و مودلاسیون برای مدار فرستندگی رابرعهده دارد.و برای خود دارای vco مخصوص می باشد.
Hinku:پردازش و مودلاسیون برای مدار فرستندگی رابرعهده دارد. و برای خود دارای vcoمخصوص می باشد.
اما در گوشی های بعدی با تجمیع این دو ایسی پردازشگرهای متمرکزی بنام pihiوahneپدید امد.pihiدر گوشی هائیکه که درای باند چهارم می باشند وahneدر گوشی هائیکه فاقد باند چهارم می باشند استفاده می گردند.
3g:به نسل سوم تلفن های همراه گفته می شود که انتقال داده ها در آنها با سرعت بالا (تا 2مگابایت بر ثانیه)انجام می شود.
4g:به نسل چهارم تلفن همراه گفته می شود که در آن انتقال دیتا با سرعت 20 مگابایت در ثانیه امکان پذیر است.
Ic if: در صورت خرابی شامل این ایرادات می باشد:
عدم آنتن دهی
پیام دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است می دهد در صورتی که گوشی روشن است
پیام دستگاه مشترک مورد نظر در دسترس نیست می دهد درصورتی که در دسترس می باشد .