نقشه سیمکشی سوکت فابریک ظبط 206
1396/04/26

 نقشه سیمکشی سوکت فابریک ظبط 206

دو سوکت در پشت ضبط وجود دارد:

یک 8 خانه سفید که سیم های باندگو های خودرو هست و یک 8 خانه مشکی که سیستم برق زسانی و شبکه است در شکل زیر نحوه انتقال این سیم ها نشان داده شده است.